Kotimaisten ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien erot aineettomien hyödykkeiden käsittelyssä yrityskaupoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
20
Series
Abstract
Tutkielmassa selvitetään, kuinka kotimaiset ja kansainväliset tilinpäätösstandardit eroavat toisistaan aineettomien hyödykkeiden käsittelyn osalta yrityskauppatilanteissa. Mielenkiintoista on myös se, kuinka nämä erot vaikuttavat IFRS-raportoinnin pariin siirtyviin yrityksiin ja tilinpäätösten hyödyntäjiin. Tilinpäätösstandardien erot voivat olla merkittäviä yritysten ja tilinpäätösten hyödyntäjien näkökulmasta. Lisäksi aineettomien hyödykkeiden arvonmäärityksen haastavuus tekee aiheesta mielenkiintoisen. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena vertailemalla suomalaista ja kansainvälistä tilinpäätösnormistoa. Tilinpäätösstandardien lisäksi lähdeaineistona käytetään lakeja, tilintarkastusyhteisöjen raportteja sekä alan ammattikirjallisuutta. Kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista yrityskauppoja käsittelee IFRS 3 ja aineettomia hyödykkeitä IAS 38. Ensin tutkielmassa selvitetään tilinpäätösstandardien taustaa ja soveltamisalaa. Tilinpäätösstandardien taustojen tarkastelun jälkeen siirrytään tutkimaan, kuinka aineettomien hyödykkeiden käsittely tapahtuu kotimaisten ja kansainvälisten normistojen mukaan. Viimeisenä selvitetään, millaisia eroja tilinpäätösstandardien väliltä löytyy ja mitä vaikutuksia näillä eroilla on sekä yrityksille että tilinpäätösten hyödyntäjille. Tutkielma osoittaa, että tilinpäätösstandardien välillä on muutamia merkittäviä eroja, joilla voi olla suuria vaikutuksia. Suuria eroja tilinpäätösten vertailtavuuteen aiheuttaa liikearvon käsittely. Kotimaisen normiston mukaan liikearvo poistetaan vuosittaisilla poistoilla vaikutusaikanaan, kun taas kansainväliset standardit kieltävät liikearvon poistamisen ja vaativat arvonalentumistestausta ja mahdollisia alaskirjauksia. IFRS-raportoinnin pariin siirtyville yrityksille lisätyötä tuovat laajennetut liitetietovaatimukset sekä lisäosaamisen tarve aineettomien hyödykkeiden käsittelyssä.
Description
Thesis advisor
Sormunen, Nina
Keywords
aineeton hyödyke, liikearvo, yrityskauppa, tilinpäätösstandardit
Other note
Citation