Uudistuva vuokrasopimusten kansainvälinen tilinpäätöskäsittely

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisyhtiöiden edustajien näkemyksiä vuokrasopimuksia koskevan tilinpäätösstandardin uudistusta kohtaan vuokralle ottajan näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan suurten tilintarkastusyhteisöjen esittämiä kehitysehdotuksia uudistusprojektin keskusteluasiakirjaan ja pohditaan, onko yhteisöjen näkemyksillä painoarvoa standardiluonnoksen muotoon. Uusi standardi tulee korvaamaan IFRS-standardien puolella IAS 17:n ja on merkittävä uudistus vuokrasopimusten tilinpäätöskäytännöissä. LÄHDEAINEISTO Tutkimusaineisto muodostuu suomalaisyhtiöissä tilinpäätöksen laatimisesta vastuussa olevien henkilöiden haastatteluista. Haastateltavat on valittu hyödyntäen vuoden 2009 tilinpäätösinformaatiota ja vuokravastuiden merkittävyyttä suhteutettuna yhtiön taseen loppusummaan. Haastatteluja tehtiin yksi kustakin Helsingin pörssin markkinaarvoryhmästä, jonka lisäksi haastateltiin yhtä listaamattoman yhtiön edustajaa sekä yhden yhtiön edustajaa vuokralle antajan näkökulmasta. Lisäksi aineistoon kuuluu Big 4 - tilintarkastusyhteisöjen kommenttikirjeet standardin laatijoiden julkaisemaan keskusteluasiakirjaan. Lähdeaineistoa analysoitiin laadullisin menetelmin. TULOKSET Konsernilaskennan ammattilaiset kokivat standardiuudistuksen positiivisten vaikutusten jäävän tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta vähäisiksi liittyen lähinnä kirjauskäytäntöjen valinnaisuuden poistumiseen. Negatiivisia asioita he näkivät uudistuksen myötä lisääntyvissä raportointivaatimuksissa, kasvavassa työmäärässä sekä kustannuksissa. Haastateltavat pitivät vuokrasopimusten arvostamista yhtenä kokonaisuutena erillisinä komponentteina arvostamisen sijaan hyvänä ja laskentaa yksinkertaistavana ratkaisuna. Sen sijaan he ihmettelivät erityisesti sopimusten uudelleenarvostamisen ja vuokra-ajan määrittämisen tilinpäätöksen laatijoiden ammatillista harkintaa vaativia menetelmiä. Malleja pidettiin epäonnistuneina ja epäselvinä. Osa haastateltavista uskoi vuokralle ottajien jatkossa pyrkivän lyhyempiin sopimuksiin pienempien vuokravastuiden toivossa. Haastatellut yhtiöiden edustajat uskoivat standardiuudistuksella olevan vain vähäinen vaikutus lähitulevaisuuden vuokrasopimusten käytön suosioon edustamassaan yhtiössä. Tilintarkastusyhteisöjen kehitysehdotusten välitöntä vaikutusta standardin laatijoiden luonnostekstiin ei voida arvioida luotettavasti. Tästä huolimatta monien yhteisöjen esittämien kehitysehdotusten voidaan havaita päätyneen standardiluonnokseen.
Description
Keywords
IAS 17, standardiuudistus, vuokrasopimus, leasing, vuokralle ottaja
Other note
Citation