Designing impact: User participation in the design process as a means for welfare of society

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Engblom
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Product and Spatial Design
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
With every decision made follows impact. In design, to plan for the impact to be positive, I propose that the user is to participate in the design process. A product or service is the end-result of a design process, and I suggest that its impact has less to do with the outcome of the process than it has to do with what happens during the dealings that make the product or service come about. There may be considerable possibilities in the design process to plan for the impact to be positive. Hence, it may be possible to use the design process as a tool for having a greater fundamental impact in terms of social value come about than any finished product or service in itself may ever accomplish. In this thesis, I suggest that the impact starts to form not when the product or service is finished, but at the very ignition of an idea. It is generally understood that the system that governs society holds the power to decide on matters that affect society. They also hold the power to decide who to share that power with. I want to suggest that people are underestimated in what they are capable of not only by people in power but also by the people themselves. There may be a latent power in society that is not being adequately tapped in to, that is, the power of people’s interest and potential. Every individual has interests which can be developed into abilities. If the user is encouraged to participate in the design process, it is their individual ability that they are being prompted to exert and develop to do so. This prospect may ignite a fundamental shift in the behavior of users in society towards caring for their own and the society’s social development. In this thesis, I aim to contribute to the prospect that participation ignite, and suggest tools for putting philosophical values such as equality and concern for each other into practice. In the first part of the thesis, I go in to principles that show changes that can be accomplished by user participation in design. The first part of the thesis is conducted in the sphere of society to be able to find and study the origins and process of participation and see the dynamics of its impact, as well as to find the opposite, the consequences of not having participation ignited. In the second part of the thesis, I design guidelines for a workshop based on the findings in the first part. The second part focus on a smaller scale to contribute to where the impact is first ignited. The workshop guidelines are the finished design of the thesis and are not in themselves applied to any project. They are designed as a tool that, if implemented by designers, might make possible achieving the philosophical objectives of the thesis, in real world. In this approach, the design and its process are facilitators for having a collaboration between designer and user come about. The outcome of the cooperation is of secondary importance to the collaboration itself. The constructive and sustainable impact is suggested not to be ignited by the product that a designer and user create together, but by that they create together. The design might always change, but it may be our ability to work together that could be the decisive element in the sustainability of a society.

Varje beslut har följder. I design, för att planera för att inverkan ska vara positiv, föreslår jag att användaren ska delta i designprocessen. En produkt eller tjänst är slutresultatet av en designprocess och jag föreslår att dess inverkan har mindre att göra med resultatet av processen än med vad som händer under de affärer som gör att produkten eller tjänsten tillkommer. Det kan finnas stora möjligheter i designprocessen att planera för att inverkan ska vara positiv. Därför kan det vara möjligt att använda designprocessen som ett verktyg för att möjligen ha en större grundläggande inverkan när det gäller socialt värde än någon färdig produkt eller tjänst i sig kan möjligen någonsin åstadkomma. I denna avhandling föreslår jag att inverkan börjar bildas inte när en produkt eller tjänst är färdig, men genast vid uppkomsten av en idé. Det är allmänt förstått att det system som styr samhället har befogenhet att besluta om frågor som påverkar samhället. De har också befogenhet att bestämma vem de delar den makten med. Jag vill föreslå att människor underskattas i vad de är kapabla till, inte bara av personer i makt utan också av folket själva. Det kan finnas en latent kraft i samhället som inte utvinns tillräckligt, det vill säga kraften i människors intresse och potential. Varje individ har intressen som kan utvecklas till förmågor. Om användaren uppmuntras att delta i designprocessen är det deras individuella förmåga som de uppmanas att utöva och utveckla för att göra det. Denna utsikt kan införa en grundläggande förändring i användarnas beteende i samhället till att ta hand om sin egen och samhällets sociala utveckling. I denna avhandling strävar jag efter att bidra till utsikten som deltagande inför och föreslå verktyg för att sätta filosofiska värderingar som jämlikhet och omsorg om varandra i praktik. I den första delen av avhandlingen går jag in på principer som visar förändringar som kan uppnås genom användardeltagande i design. Den första delen av avhandlingen utförs inom samhällssfären för att kunna hitta och studera ursprung och process av deltagande och se dynamiken i dess inverkan, lika så att hitta motsatsen, konsekvenserna av att inte ha deltagande infört. I den andra delen av avhandlingen formger jag riktlinjer för en workshop baserad på resultaten i första delen. Den andra delen fokuserar på mindre skala för att bidra till var inverkan först bildas. Workshop riktlinjerna är den färdiga design delen av avhandlingen och är inte i sig tillämpade i något projekt. De är utformade som ett verktyg som, om det implementeras av formgivare, skulle möjligen göra det möjligt att uppnå de filosofiska målen av avhandlingen, i realitet. I detta tillvägagångssätt är design och dess processer till hjälp för att ett samarbete mellan formgivare och användare ska uppstå. Resultatet av samarbetet är av sekundär betydelse till samarbetet självt. Den konstruktiva och hållbara inverkan föreslås bli införd inte av den produkt som en formgivare och användare skapar tillsammans, men av att de skapar tillsammans. Designen kan alltid förändras, men det kan vara vår förmåga till samarbete som kan vara avgörande för hållbarheten i ett samhälle.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Aalto, Elina
Keywords
participation, sustainability, society, impact, workshop, collaboration
Other note
Citation