Modeling of the costs of the production process and exploiting the accounting information to develop the process

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
96+2
Series
Abstract
Modelling the costs of a production process is a management accounting tool, which provides essential information for leading a company. This study examines the subject both from theoretical perspective and on the other hand from practical point of view with a field study in a Finnish service company. The approach of this research is objective aimed accounting, which means that the needed information is defined first and then the accounting process is performed guided by the information need. The field study goes particularly deep into accounting that supports process development. The information needed to develop the process is formed by modelling the total costs of the service production process by dividing the process into activities. The environment of a company and the accounting condition are the main factors that affect the cost accounting. The type of the company, the type of the production process and the size and structure of the organisation are the company dependent factors that set demands on accounting. The accounting condition is mainly defined by the objective of the cost accounting. The objective thus determines the type of costs used in accounting process, the time horizon of the analysis, the accuracy of the calculations and the way to value resources. The performed field study created a model that describes the structure of the production process costs. On the other hand it outlined the development ideas about performing the activities and resource utilization. In addition, the field study showed the possibilities and the costs of the renewed accounting to the company management. This information makes it possible to evaluate the benefits of implementing the new accounting model and to deliberate the chance to extend the usage of the model to the entire company. The most essential development concepts relate to rationalizing the resource usage throughout the production process. Service production causes the workload to distribute unevenly both in regard to resources and time. Managing this distribution by planning more efficiently, directing selling and improving the activities of production resources provides an opportunity to substantially lower the total cost of the enveloping production process.

Tuotantoprosessin kustannusten mallintaminen on johdon laskentatoimeen kuuluva keino hankkia yrityksen johtamisen kannalta oleellista informaatiota. Tässä tutkimuksessa perehdytään kyseiseen aiheeseen toisaalta teoreettisesta näkökulmasta sekä toisaalta suorittamalla tapaustutkimus suomalaisessa palvelutuotantoyrityksessä. Tutkimus korostaa tavoiteohjautuvaa laskentaa, jossa määritellään laskennasta haluttava informaatio sekä suoritetaan laskentaprosessi tämän informaatiotarpeen ohjaamana. Tavoiteohjautuvuus ilmenee tutkimuksessa perehtymisenä erityisesti prosessin kehitystä tukevaan laskentaan. Kehitystä tukevaa informaatiota muodostetaan mallintamalla palvelutuotantoprosessin kokonaiskustannukset yksittäisten työsuoritusten eli toimintojen kautta. Yritysympäristö ja laskentatilanne asettavat suoritettavalle laskennalle reunaehtoja. Yritysympäristön kannalta tuotantotyyppi, valmistusprosessi, organisaation koko ja rakenne määrittävät tilanteeseen soveltuvat laskentatavat. Tavoitteesta riippuvainen laskentatilanne puolestaan määrittää laskentaan soveltuvat kustannukset, tarkastelun aikahorisontin, laskennan tarkkuuden sekä tavat arvostaa resursseja. Suoritettu tapaustutkimus muodosti sekä mallin, joka kuvaa kuoritusprosessin kustannusten muodostumista että hahmotteli niin toimintojen tehostamiseen kuin resurssien käyttöön liittyvien keskeisimpien kehitysajatusten sisällön. Lisäksi tapaustutkimus pilottiluonteisuudessaan osoitti yritysjohdolle uudistetun laskennan mahdollisuudet, eroavaisuudet verrattuna nykyiseen laskentaan sekä kustannukset, joiden perusteella yritysjohto voi suorittaa arvioinnin laskentamenettelyn käyttöönotosta sekä mahdollisen laajentamisen kannattavuudesta koko yritykseen. Keskeisimmät kehitysajatukset liittyvät resurssien käytön tehostamiseen läpi tuotantoprosessin. Palvelutuotanto aiheuttaa työkuorman epätasaisen jakautumisen niin resurssien kuin ajankin suhteessa. Tämän jakauman hallinta suunnittelua tehostamalla, myyntiä ohjaamalla sekä tuotantoresurssien toimintaa parantamalla tarjoaa mahdollisuuden alentaa kuorituksen palvelutuotantoprosessin kokonaiskustannuksia merkittävästi.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Karjalainen, Jouko
Karlsson, Petri
Keywords
cost accounting, kustannuslaskenta, activity-based costing, toimintolaskenta
Other note
Citation