Osakassopimukset omistajien välisien suhteiden hallinnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
26 + 6
Series
Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan osakassopimuksen määritelmää, tarkoitusta ja roolia osakeyhtiön toiminnassa ja konfliktien hallinnassa. Työssä selvitetään kuinka omistajien väliset sopimukset vaikuttavat osakeyhtiön sisäisiin suhteisiin, hallintoon ja riskienhallintaan suomalaisten pienten ja keskisuurien osakeyhtiöiden kontekstissa. Sopimustyypin yleisten tavoitteiden lisäksi fokuksena ovat osakassopimuksen keinot, joilla osakkeenomistajien välisiä riitatilanteita voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan. Tutkimuksessa esitellään minkälainen prosessi on suositeltavaa käydä läpi osakassopimusta laadittaessa, jotta se olisi mahdollisimman toimiva. Asiaa käsitellään teoriatasolla ennakoivan oikeuden (eng. Proactive Law) konseptin avulla samalla yhdistäen sitä käytännön tason ongelmiin, joita pienissä ja keskisuurissa osakeyhtiöissä voi syntyä. Tutkimuksessa käsiteltävien osakassopimusriitojen erityispiirteet heijastuvat myös konfliktinhallintaan, jota käsitellään kolmen yleisen riidanratkaisun keinon avulla. Konfliktinhallinnassa keskitytään pienille yhtiöille olennaisimpiin riidanratkaisun keinoihin, sillä resurssien rajallisuus heikentää joidenkin käytössä olevien keinojen soveltuvuutta, jolloin oikeiden valintojen tekeminen riitelyn keinojen suhteen korostuu.
Description
Thesis advisor
Hietanen-Kunwald, Petra
Keywords
osakassopimus, konfliktinhallinta, osakeyhtiö, ennakoiva oikeus, proactive law, omistajaohjaus, sovittelu
Other note
Citation