Vision zero in traffic safety work and its applicability to Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
111
Series
Abstract
Tämän diplomityönä tehdyn selvityksen tavoitteena oli laatia raportti Ruotsin liikenneturvallisuustyön nollavision pääperiaatteista ja käytännön toimenpiteistä sekä mahdollisuuksista soveltaa nollavisiota Suomeen. Kirjallisuusselvityksenä on tutkittu nollavision taustalla olevaa ajattelutapaa sekä keskeisiä liikenneympäristöön ja järjestelmään kohdistuvia käytännön sovelluksia. Nollavision soveltuvuutta Suomeen on selvitetty pääasiassa teemahaastattelujen avulla. Haastatteluissa käsiteltiin lähinnä nollavision hyväksyttävyyttä ja vaikutuksia melko yleisellä tasolla. Nollavisio tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä kukaan ei saisi kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliikenneonnettomuuksien seurauksena. Se on pitkän tähtäimen liikenneturvallisuustyötä ja liikennesuunnittelua ohjaava visio, jonka saavuttamiselle ei ole asetettu aikarajaa. Nollavisiolla on Ruotsissa valtiopäivien hyväksyntä. Eräänä perusajatuksena nollavisiossa on, että inhimillisiä virheitä ei voida kokonaan ehkäistä liikenteessä, mutta niitä voidaan estää aiheuttamasta vakavia henkilövahinkoja. Nollavision periaatteiden mukaisessa tieliikennejärjestelmässä ihmisen sietokyky onnettomuudessa vapautuvaa liike-energiaa vastaan onkin mitoittavana tekijänä järjestelmän ja sen osien suunnittelussa. Nollavisio, sisältää myös periaatteen vastuunjaon uudistamisesta tieliikenteessä. Päävastuu tieliikenteen turvallisuudesta kuuluu järjestelmän suunnittelijoille. Tienkäyttäjän velvollisuus on noudattaa voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. Järjestelmän suunnittelijoiden on aina ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, jos sääntöjä ei noudateta tai vakavia henkilövahinkoja esiintyy. Nollavisio siirtää liikenneturvallisuustyön painopistettä passiivisen turvallisuuden suuntaan. Käytännön sovellukset sisältävät mm. liikenneympäristön ja ajoneuvojen passiivista turvallisuutta parantavia toimia. Selvityksen perusteella Suomessakin tarvitaan pitkän tähtäimen visio liikenneturvallisuustyön ja liikennesuunnittelun tueksi. Visio lisäisi ennen kaikkea kiinnostusta liikenneturvallisuutta kohtaan sekä asiasta käytävää keskustelua. Visio saisi myös aikaan uusia innovaatioita ja toimintaa liikenneturvallisuuden hyväksi. Aivan sellaisenaan ei ruotsalaista nollavisiota kannata Suomeen tuoda. Suomessa laadittavaan visioon olisi sisällytettävä Ruotsia laajempi kokonaisnäkemys liikennejärjestelmästä sekä sen kehittämisestä. Nollavision taustalla oleva turvallisuutta korostava ajattelutapa sopii kuitenkin osaksi vision perustaa.
Description
Supervisor
Pursula, Matti
Thesis advisor
Keränen, Matti
Keywords
Other note
Citation