Laskennallisen verosaamisen kirjaaminen verotuksellisesta tappiosta IAS 12 mukaan: Case-tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla kahden case -yrityksen avulla miten laskennallinen verosaaminen kirjataan verotuksellisesta tappiosta tietyissä tilanteissa IAS 12:sta mukaan ja saada evidenssiä standardin toimivuudesta ulkopuolisen sijoittajan näkökulmasta. Aikaisempia tutkimuksia, jotka koskevat laskennallisen verosaamisen kirjaamista IAS 12 mukaan ei löydy. Näin ollen tutkimuksessa on tältä osin olemassa aukko. Tutkimusaineisto ja -menetelmä Tutkimus toteutettiin laadullisena case -tutkimuksena julkisesti saatavilla olevan tilinpäätösinformaation avulla sijoittajien ja muiden yrityksen ulkopuolisten tahojen näkökulmasta. Tutkimus oli luonteeltaan deskriptiivinen, eli kuvaileva tapatutkimus. Tutkimuksessa tutkittiin kahden suomessa listatun yhtiön, Finnair Oyj:n ja Trainers' House Oyj:n tilinpäätöksiä tilikausilta 2007-2010. Tarkasteltavat yhtiöt sekä tarkasteluajankohta valittiin subjektiivisesti sen perusteella, että yhtiöt ovat tuolloin kirjanneet huomattavan määrän laskennallista verosaamista yhtiön sen hetkiseen taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen nähden. Tarkasteluajankohdaksi valittiin kummankin yhtiön osalta tilinpäätöshetki 2010 ja vuoden 2010 tilannetta arvioitiin tilinpäätösten 2007-2010 perusteella. Tulokset Tutkimuksen perusteella tilinpäätösinformaatiota hyväksikäyttäen perustelut laskennallisen verosaamisen kirjaamiselle eivät ole selkeät. Tutkimuksen case -yhtiöiden osalta tilinpäätösinformaatiota tarkasteltaessa yhtiöiden kannattavuuden kehitys neljän tilikauden aikana sekä tämän perusteella arvioidut tulevaisuuden näkymät tilinpäätöshetkellä vaikuttavat olevan ristiriidassa sen kanssa, että taseessa on laskennallinen verosaaminen. Lukijalle ei siis ole tilinpäätösinformaation perusteella selvää millä perusteilla johto on tehnyt arvion siitä, että IAS 12 mukaisesti on todennäköistä, että yhtiö saa tuotettua tarpeeksi verotettavaa tuloa laskennallisen verosaamisen hyödyntämiseksi. Tutkimus perustuu kuitenkin vain tilinpäätöksen tietoihin, eikä tutkimuksessa ole huomioitu muuta markkinoilta saatavaa tietoa tai johdon sisäpiiritietoa, joilla voi olla suurikin merkitys arvioitaessa tulevia tuottoja. Tutkimuksen perusteella olisi syytä selventää rajoja laskennallisen verosaamisen kirjaamisessa, ja tehdä siitä sijoittajille läpinäkyvämpää esimerkiksi nostamalla liitetietovaatimuksia.
Description
Keywords
IAS 12, laskennallinen verosaaminen, vahvistettu tappio, tuloverot
Other note
Citation