How to bring a new product to the market: A case from the furniture industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
150
Series
Abstract
This thesis focuses on finding a distribution channel for a new consumer product in the furniture industry in Finland. The objectives of the thesis include identifying and evaluating the distribution partners for the product launch. The practical objective of the thesis is to help the case company in its decision making while selecting between the potential distribution partners as well as assessing the market potential of the new product. The literature study focuses on three areas: value system, product launch and partnership building. The literature study identifies and provides a structured list of the potential sources for value innovation. The study on product launch identifies critical success factors of product launches. The study on partnerships describes the partnership building process from the point of view of a small company. A theoretical framework for modeling the value creation system for the home furniture business is constructed by combining the theories on value creation, product launch and partnership building. A field study based on interviews is carried out to test the framework and discover specific features characteristic to the Finnish furniture industry. 15 interviews with the major furniture retailers in Southern Finland form the basis for market study, consumer behavior and partner selection analysis. Potential distribution partners are analyzed from various aspects: target customers, product selection, reach of retail network, selling process, sales potential, financial strength, partner selection criteria, and interest in case company's product. According to the results of the analyses, four strategic groups are identified in the Finnish furniture market. Partnership scenarios are analyzed for each strategic group. As a conclusion, the three different approaches are selected. The most promising partnership scenarios with Finnish retailers are ranked as follows: Ikea, Isku and Asko, designers. The following recommendations for the case company are drawn: first, enter the consumer business to capture the additional business opportunity, although keeping the strategic focus of the case company on public and office furniture business; second, in order to successfully launch the product to home furniture market, adjust the new product design according to retailers' needs based on fit with their product families; and third, review and expand supplier network to discover new materials for potential cost reduction.

Tämä diplomityö keskittyy jakelukanavan löytämiseen uudelle kuluttajatuotteelle huonekaluteollisuudessa Suomessa. Diplomityön tavoitteena on mm. tunnistaa ja arvioida jakelukumppaneita tuotteen lanseerausta varten. Tavoitteena on myös auttaa valittua esimerkkiyritystä jakelukumppanien valitsemiseen liittyvässä päätöksenteossa sekä arvioida uuden tuotteen markkinapotentiaali. Kirjallisuuden tutkimus keskittyy kolmeen alueeseen: arvoverkko, tuotteen lanseeraus ja kumppanuuden rakentaminen. Kirjallisuuden tutkimus tunnistaa ja strukturoi arvonluonnin mahdolliset lähteet. Tuotteen lanseerauksen tutkimus tunnistaa tuotteen lanseerauksen kriittiset menestystekijät. Kumppanuuksien tutkimus kuvaa kumppanuuden rakentamisen prosessin pienyrityksen näkökulmasta. Diplomityössä luodaan teoreettinen menetelmä kodin huonekalujen valmistuksen arvoverkoston mallintamiseen, yhdistäen teorioita arvonluonnista, tuotteiden lanseerauksesta sekä kumppanuuden rakentamisesta. Menetelmän testaamiseksi ja Suomen huonekaluteollisuudelle ominaisten piirteiden löytämiseksi toteutetaan haastatteluihin pohjautuva kenttätutkimus. Markkinan, asiakaskäyttäytymisen ja kumppanivalinnan analyysin pohjaksi on 15 haastattelua Etelä-Suomen tärkeimpien huonekaluliikkeiden kanssa. Potentiaalisia jakelukumppaneita analysoidaan monesta näkökulmasta: kohderyhmä, tuotevalikoima, myymäläverkoston kattavuus, myyntiprosessi, taloudellinen tilanne, kumppaninvalinnan kriteerit sekä esimerkkiyrityksen tuotteen kiinnostavuus. Analyysien tuloksena tunnistetaan Suomen huonekalumarkkinoilla neljä strategista ryhmää. Jokaisen ryhmän kumppanuusvaihtoehtoja analysoidaan. Tämän analyysin tuloksena valitaan kolme eri lähestymistapaa. Lupaavimmat kumppanuusvaihtoehdot asetetaan seuraavaan järjestykseen: Ikea, Isku ja Asko, suunnittelijat. Esimerkkiyritykselle annetaan seuraavia suosituksia: 1) yrityksen kannattaa laajentua kuluttajamarkkinoille, mutta strateginen fokus täytyy pitää yritysten ja julkishallinnon huonekalumarkkinoilla; 2) uuden tuotteen menestyksekkään lanseerauksen varmistamiseksi pitää muuttaa uuden tuotteen suunnittelua vähittäismyyjien tarpeiden perusteella siten, että tuote sopii niiden tuoteperheisiin; 3) pitää arvioida ja laajentaa toimittajaverkostoa, jotta voidaan tunnistaa uusia materiaaleja mahdollista kustannussäästöä varten.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Korolainen, Jussi
Keywords
value system, arvoverkko, product launch, tuotteen lanseeraus, partnership building, kumppanuuden rakentaminen, distribution channel, jakeluverkko, furniture, huonekalu
Other note
Citation