Sähköasemien kunnossapitoprosessin kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S-18
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
104 + 14
Series
Abstract
Diplomityössä tutkitaan Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n näkökulmasta sähköasemien kunnossapitoprosessia. Työn tavoitteena on kehittää kunnossapitoprosessia, kohdentaa käytettävissä olevia resursseja tehokkaammin ja tehostaa toimintaa myös taloudellisesta näkökulmasta Energiaviraston valvontamalli huomioiden. Tavoitteena on myös selvittää RCM-analyysin soveltuvuus sähköasemien kunnossapitoon. Tässä diplomityössä käydään läpi yksittäisten komponenttien vika- ja huoltotietoja yrityksen sisäisiin raportteihin ja kokemusperäiseen tietoon perustuen sekä osin ulkopuoliseen asiantuntemukseen ja tutkimukseen perustuen. Näiden perusteella tehdään päätelmiä optimaalisista huoltoväleistä. Työssä on painopisteenä päämuuntajien elinkaari ja sen hallinta. Työn aluksi käydään läpi kunnossapidon teoriaa sekä selvitetään sähköasemien pääkomponentit ja niiden toimintaperiaatteet. Tutkimustulosten käsittely -osiossa esitellään vika- ja huoltotiedot sekä aiheeseen liittyvät tutkimukset. Tehdään myös erilaisia laskelmia mm. muuntajan kunnonvalvonnan kannattavuudesta. Työn lopuksi tehdään johtopäätökset, jossa todetaan kunnossapitoprosessin kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet ovat valmiiksi laadittuja uuden mallin mukaisia kunnossapitosuunnitelmia sekä suuntaviivoja toimintaan antavia. Lopputuloksena todettiin, että ehdotetuilla toimenpiteillä voidaan säästää kustannuksia ja parantaa koko järjestelmän luotettavuutta.

This thesis focuses on the substation maintenance process from the viewpoint of the Vantaa Energy Electricity Networks Ltd. The aim is to develop a maintenance process to allocate the available resources more efficiently and improve also operational economy while following the Energy Authority's control model. Additionally, the work aims to explore the suitability of the RCM analysis for substation maintenance. This thesis analyzes the fault and maintenance data of individual components based on the Company's internal reports, empirical knowledge, external experts and earlier studies. These conclusions are drawn on the basis of the optimal maintenance intervals. The work primarily focuses on the overhaul of power transformer life cycle and management. The study begins with an account of the theory of maintenance and identification of the main components in electric stations and their operating principles. The results include fault and service information, as well as a description of the studies conducted. Various related calculations are also presented, for example, regarding transformer condition monitoring profitability. Finally, development targets are proposed for the maintenance process. The development areas include ready maintenance plans drawn in accordance with the new model, as well as guidelines for the operation. To conclude, it was found that the proposed measures save costs and improve overall system reliability.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Erhiö, Ilona
Keywords
sähköasema, kunnossapito, RCM, päämuuntaja, perushuolto
Other note
Citation