Tenant improvements during a shopping centre development process - a customer-oriented approach as a part of the service entirety

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSäynäjoki, Antti
dc.contributor.advisorManninen, Jukka
dc.contributor.authorMäkelä, Ilkka
dc.contributor.departmentInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJunnila, Seppo
dc.date.accessioned2020-12-28T15:23:23Z
dc.date.available2020-12-28T15:23:23Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractAt the present business environment, where customers have understood the value of customer oriented services to their operations, construction companies cannot focus on serving only high quality products to the markets. By improving their operations models, construction companies are better able to respond to the needs of this changing business environment. The starting point of this thesis is to recognize the present tenant improvement process used by NCC Property Development Oy (PLC) and find its minefields from a customer-oriented perspective. Based on these findings, the aim is to create more efficient customer-oriented methods for the tenant improvement process. This thesis is executed as a constructive study where NCC Property Development Oy (PLC) acts as a research environment. The thesis is restricted to concentrate on the shopping centre tenant improvement process used on the research environment and, therefore, it does not take a stand on methods used generally in the field. The research concentrates only on tenant improvements made during a shopping centre development process. Tenant improvements made after the opening of the shopping centre are limited out. The research problems can be characterized by the following questions: 1) How is the current tenant improvement process carried out?; 2) From a customer-oriented perspective, what kind of problematic does the current tenant improvement process retain?; 3) Is it possible to recognize any operating model methods which can be exploited to create preconditions for a more customer oriented tenant improvement process?. The list of recommendations for methods is generated as a result of this study. It is based on researcher's impressions which are founded on findings made on a literary research and a survey. The purpose of this list is to help developers manage more efficiently in the tenant improvement process from the customer-oriented perspective.en
dc.description.abstractRakennus- ja kiinteistöklusterin arvontuotannossa on tapahtunut näkökulman muutos perinteisestä tuoteorientoituneesta arvontuotannosta kohti asiakaslähtöistä palveluliiketoimintaa. Jotta arvontuotannon muutokseen kyetään vastaamaan, vaatii se alalla toimivilta yrityksiltä toimintatapojen kehittämistä. Käyttäjämuutosten hallintaprosessi voidaan mieltää palvelutapahtumien kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa kauppakeskushankkeen liiketilan vuokraukselle. Tapauksesta riippuen käyttäjämuutostarve voi muodostua joko käyttäjän tai rakennushankkeen toteuttajan havaitsemasta tarpeesta muuttaa yleisesti hyväksyttyjä suunnitelmia. Opinnäytetyö on toteutettu konstruktiivisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimusympäristönä toimi rakennuttajaorganisaatio NCC Property Development Oy. Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään tutkimusympäristön käytössä olevaa käyttäjämuutosten hallintaprosessia kauppakeskushankkeissa eikä se näin ota kantaa esimerkiksi alalla yleisesti oleviin käytäntöihin. Työssä tutkitaan kauppakeskushankeen aikaista käyttäjämuutosten hallintaprosessia, jonka vuoksi kauppakeskuksen valmistumisen jälkeiset käyttäjämuutostyöt on jätetty työn ulkopuolelle. Tutkimusongelmat voidaan kuvata seuraavin kysymyksin: 1) Millä tavoin olemassa oleva käyttäjämuutosten hallintaprosessi toteutetaan?; 2) Millaisia asiakaslähtöisen toimintatavan ongelmakohtia nykyisessä käyttäjämuutosten hallintaprosessissa voidaan tunnistaa?; 3) Voidaanko tunnistaa toimintatapoja, joiden avulla on mahdollista luoda edellytykset asiakaslähtöisemmälle käyttäjämuutosten hallintaprosessille? Tutkimuksen tuloksena muodostuu tutkijan näkemyksiin perustuva käyttäjämuutosten hallintaprosessin toimenpidesuosituslistaus, jossa hyödynnetään niin kirjallisuuskatsauksessa kuin haastattelututkimuksessakin tehtyjä havaintoja. Toimenpidesuositusten tarkoituksena on luoda tutkimusympäristön käyttöön asiakastyytyväisyyttä parantavia toimintamenetelmiä sekä havainnollistaa nykyisessä toiminnassa esiintyviä merkittävimpiä asiakaslähtöisen toimintatavan ongelmakohtia. Lisaksi toimenpidesuositusten tarkoituksena on toimia eräänlaisena viitekehyksenä toimenpiteiden jatkuvalle kehitykselle, jotta jatkossa voitaisiin entistä paremmin vastata asiakastyytyväisyyden vaatimuksiin käyttäjämuutosten hallintaprosessissa.fi
dc.format.extentvi + 82
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101102
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859933
dc.language.isofien
dc.programme.majorKiinteistöoppifi
dc.programme.mcodeMaa-20fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordtenant improvementen
dc.subject.keywordkäyttäjämuutostyöfi
dc.subject.keywordshopping centreen
dc.subject.keywordkauppakeskusfi
dc.subject.keywordcustomer orientationen
dc.subject.keywordasiakaslähtöisyysfi
dc.subject.keywordservice entiretyen
dc.subject.keywordpalvelukokonaisuusfi
dc.titleTenant improvements during a shopping centre development process - a customer-oriented approach as a part of the service entiretyen
dc.titleKäyttäjämuutosten hallinta kauppakeskushankkeissa - palvelukokonaisuuden asiakaslähtöinen lähestymistapafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_04710
local.aalto.idinssi48328
local.aalto.openaccessno
Files