Exam aquarium in Helsinki University of Technology - a pilot project and perspectives on teaching geoinformatics

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 50 + [6]
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja arvioida tenttiakvaariokonseptin käyttömahdollisuuksia Teknillisessä korkeakoulussa ja erityisesti geoinformatiikan ja kartografian opetuksessa. Työssä kartoitettiin kirjallisuustutkimuksella yleistä teoriaa oppimisen arvioinnista ja raportoituja kokemuksia sähköisestä tenttimisestä sekä opetuksen kehittämisestä geoinformatiikan ja kartografian osalta. Teknillisessä korkeakoulussa syksyllä 2007 toteutettiin tenttiakvaarion pilotointi ja käyttäjätutkimus, joissa kerättiin aineistoa tenttiakvaariokonseptin soveltuvuudesta ja kehityskohteista. Ennen pilotointia selvitettiin esitutkimuksen avulla, mitä pilotoinnissa on otettava huomioon ja mitä vaihtoehtoja sen toteutukselle on olemassa. Pilotointi toteutettiin TKK:n pääkirjaston tiloissa ja sen aikana tenttiakvaariossa suoritettiin 23 tenttiä. Tenttiakvaariokonseptin vaikutuksia tentin sisältöön tutkittiin pilotointiin liittyvän case-tutkimuksen avulla. Tutkimuksen kohteeksi valittiin pilotin aikana eniten tenttivastauksia tuottanut kurssi, jonka tenttikysymys- ja vastausmateriaalia verrattiin perinteisistä luentosalitenteistä kerättyyn materiaaliin. Lisäksi tutkittiin tenttijöiden jakaumaa tenttitilaisuuksittain ja arvioitiin konseptin hyödynnettävyyttä case- kurssilla. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että tenttiakvaariokonsepti soveltuu Teknilliseen korkeakouluun pysyväksi käytännöksi ja sitä voidaan soveltaa myös geoinformatiikan ja kartografian opetuksessa. Konsepti joustavoittaa tenttimistä ja lisää opiskelijan vastuuta opintojen suorittamisessa. Tenttiakvaariota voidaan hyödyntää perinteisiä tenttitehtäviä sisältävissä tenteissä, kypsyysnäytteiden suorittamisessa sekä rajoittein matemaattisten aineiden tenteissä. Tenttitehtäviä on mahdollista monipuolistaa oheisohjelmia ja liitetiedostoja käyttämällä. Lisäksi konseptin avulla voidaan valvoa erilaisten tietokoneella tehtävien harjoitusten yksilöllistä suorittamista.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula
Keywords
exam aquarium, tenttiakvaario, electronic examination, sähköinen tenttiminen, e-testing, sähköinen opetus, e-teaching, pilotointi, piloting
Other note
Citation