Polybuteenitereftalaatin rakenteen ja relaksaation välinen yhteys optisten kuitujen toisiopäällystysprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Optiikka ja molekyylimateriaalit
Mcode
Tfy-124
Degree programme
Language
fi
Pages
104+20
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli selvittää optisten kuitujen toisiopäällystyksessä käytettävän raaka aineen, polybuteenitereftalaatin (PBT), rakenteen ja optisten kuitujen toisiopäällystysputken valmistuksenjälkeisen kutistuman välistä yhteyttä. Tavoitteena oli ymmärtää prosessiparametrien funktiona tapahtuvan kutistuman syntymekanismeja ja siten pystyä optimoimaan jälkikutistuma. Työn kirjallisuusosassa tarkasteltiin polybuteenitereftalaatin kiteisen ja amorfisen osan rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien lisäksi myös aineen kiteytymiskäyttäytymistä. Lisäksi perehdyttiin aineen rakenteen, kiteisyyden ja orientaation määritysmenetelmiin. Myös nukleointiaineiden vaikutusta kiteytymiskäyttäytymiseen tutkittiin. Kokeellisessa osassa tutkittiin eri prosessiparametrien arvoilla valmistettuja toisiopäällystysputkia laaja ja pienkulmaröntgensironnan avulla. Laajakulmaröntgensirontatutkimuksilla haluttiin selvittää kiteiden mahdollista orientaatiota ja kiteisyyden vaihteluita toisiopäällystysputkessa radiaalisessa suunnassa. Pienkulmaröntgensironnan avulla tutkittiin lamellien orientaatiota ja lamellien periodisen etäisyyden muuttumista vanhennusprosessissa. Nukleointiaineiden käytön vaikutusta kutistumaan tutkittiin käyttämällä sekä nukleoidusta että nukleoimattomasta muovista valmistettuja näytteitä, jotka muilta ominaisuuksiltaan olivat samanlaiset. Näistä näytteistä tutkittiin laajakulmaröntgensironnan avulla kiteisyysasteen muutoksia linjanopeuden funktiona ja vanhennusprosessin aikana. Kokeissa ei havaittu lamellien tai kiteiden orientaatiota. Sekä nukleoidun että nukleoimattoman PBT:n kiteisyysaste laski linjanopeuden funktiona. Kiteisyysaste nousi selvästi vanhennusprosessissa, ja nukleoitu muovi jäi kiteisemmäksi kuin nukleoimaton, vaikka nukleoimattoman muovin jälkikiteytyminen olikin voimakkaampaa kuin nukleoidun muovin.
Description
Supervisor
Ikkala, Olli
Keywords
Other note
Citation