Impact of the COVID-19 pandemic on the strategic investment pre-decision controls in Finnish manufacturing companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
en
Pages
78+8
Series
Abstract
The purpose of this study is to examine if the manufacturing companies in Finland have changed their strategic investment pre-decision control methods during the economic crisis created by COVID-19 and, if they have, how. Quantitative method was chosen to be used, since it usually responds better to the question “How much?”. The research includes a questionnaire survey with 32 questions which was sent to the 150 largest Finnish manufacturing companies. The survey examines how and how much the pre-decision control methods were used in January 2020, just before the crisis, and in March 2021, when the crisis was ongoing. The answers from the 45 respondent companies form the research material for the study. The main finding of the study is that in overall the companies have increased the usage of pre-decision controls during the pandemic. Even though the usage has increased, the increases are not exceedingly high. It is also found out that the strategy of the company and especially the company’s response to the COVID-19 have a clear impact on the changes made to the pre-decision control methods. The companies which are prospectors and/or have reacted to the pandemic by innovating, have a clear positive correlation with the increased usage of pre-decision control methods. On the other hand, the companies with an analyzer strategy and/or a persevering respond to the COVID-19, have been less likely to increase their pre-decision controls. These findings provide further evidence e.g., for the study of Huikku et al. (2018). This study contributes to the strategic manufacturing investment and pre-decision control literature by providing new information about the changes in the pre-decision controls during an economic crisis.

Tässä työssä tutkitaan ovatko merkittävää teollista tuotantoa Suomessa harjoittavat yritykset muuttaneet strategisten investointien päätöksentekoa edeltäviä kontrollimetodejaan COVID-19-taudin aiheuttaman talouskriisin vuoksi, ja jos ovat, niin kuinka. Työ tehtiin kvantitatiivisella metodilla, sillä se vastaa yleensä paremmin kysymykseen ”Kuinka paljon?”. Työ sisältää kyselylomakkeen, joka lähetettiin Suomen suurimpiin tuotannollisia investointeja tekeviin yhtiöihin. Kysely selvitti kuinka ja kuinka paljon päätöksentekoa edeltäviä kontrollimetodeja käytettiin juuri ennen pandemiaa tammikuussa 2020 verrattuna siihen, kun pandemia oli meneillään maaliskuussa 2021. Kyselyyn osallistuneiden 45 yrityksen vastaukset muodostavat pohjan tälle työlle. Tutkimuksen merkittävin löytö on se, että yleisellä tasolla yhtiöt ovat lisänneet päätöksentekoa edeltävien kontrollimetodien käyttöä pandemian aikana. Vaikka käyttö on lisääntynyt, ei kasvu kuitenkaan ole erityisen suurta. Työssä myös huomataan, että yhtiön strategia sekä reagointi COVID-19-kriisiin vaikuttavat selkeästi sen tekemiin muutoksiin päätöksentekoa edeltävissä kontrollimetodeissa. Yhtiöt, joiden strategia on olla edelläkävijöitä ja/tai jotka ovat reagoineet pandemiaan innovoimalla, ovat luultavammin lisänneet kontrollimetodiensa käyttöä. Toisaalta yhtiöt, jotka ovat strategialtaan tarkkailijoita ja/tai joiden reaktio kriisiin on ollut pyrkiä jatkamaan normaaleja toimintoja kuten ennenkin, ovat epätodennäköisemmin lisänneet kontrollejaan. Nämä löydökset tukevat aikaisemman kirjallisuuden, esimerkiksi Huikun et al. (2018), havaintoja. Tämä tutkimus vaikuttaa strategisia tuotantoinvestointeja sekä päätöksentekoa edeltäviä kontrollimetodeja käsittelevään kirjallisuuteen tarjoamalla uuttaa tietoa kontrollimetodien muutoksista taloudellisen kriisin aikana.
Description
Thesis advisor
Huikku, Jari
Keywords
strategic manufacturing investments, strategic investment decisions, pre-decision controls, economic crisis, COVID-19
Other note
Citation