Job demands and resources of multi-project work

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU3003/TU-53
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
6+62
Series
Abstract
Changes in work life have resulted in an increasing amount of multiple team membership in organization. Despite the increase, the effects of multiple team membership have been studied very little, since most research expects people to work only in one team simultaneously. This subject presents a clear need for more research. In this thesis, I have chosen to study the effects of multiple team membership from the employees’ point of view. Since majority of previous studies think of multiple team membership as a demand, I have focused on investigating whether it can have positive effects. I have also investigated if different work roles can change the way the effects of multiple team membership are perceived. I used 44 interviews from two companies to gain understanding on how employees feel about multiple team membership. All interviews were recorded and transcribed for enabling qualitative analysis on the matter. I used the Job Demands-Resource model to analyse the effects of multi-project work. My findings suggest that multiple team membership can be seen as both, demand and resource. I also found that work role can affect on whether an effect of multiple team membership is perceived as a demands or a resources. Especially the interruptions caused by multiple team membership were seen differently between different work roles. Team members involved in development work felt negatively about the interruptions, because the interruptions prevented their normal development work from continuing. On the other hand, team leaders who were responsible of communication between teams felt that multiple team membership opened new communication possibilities and kept the workday interesting. Therefore, they felt positively about the interruptions.

Muutokset työelämässä ovat johtaneet siihen, että työpaikoilla esiintyy entistä enemmän monitiimityötä. Tästä kasvusta huolimatta, monitiimityön vaikutuksia on tutkittu hyvin vähän, sillä suuri osa tutkimuksesta olettaa ihmisten työskentelevän vain yhdessä tiimissä kerrallaan. Tämä tuo esille selvän tarpeen jatkotutkimukselle. Tässä työssä olen tutkinut monitiimityötä työntekijän näkökulmasta. Koska aikaisempi tutkimus suurelta osin olettaa monitiimityön olevan vaatimus, päätin itse keskittyä etsimään sen mahdollisia positiivisia puolia. Tutkin myös, pystyykö työrooli vaikuttamaan siihen, miten monitiimityön vaikutukset koetaan. Käytin työssäni 44 haastattelua kahdelta eri yritykseltä, ymmärtääkseni miten työntekijät suhtautuvat monitiimityöhön. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jotta aiheesta oli mahdollista tehdä laadullinen analyysi. Työn vaikutusten analysointiin käytin työn vaatimusten-voimavarojen mallia. Työni tulokset viittaavat siihen, että monitiimityö voidaan kokea sekä vaatimuksena että resurssina. Havaitsin myös, että työrooli vaikutti siihen, koettiinko monitiimityön aiheuttama vaikutus vaatimuksena vai voimavarana. Erityisesti monitiimityön aiheuttamat keskeytykset koettiin eri tavalla eri roolien kesken. Kehitystyötä tekevien tiimin jäsenten kesken keskeytykset koettiin negatiivisina, sillä ne estivät heidän normaalia kehitystyötään etenemästä. Sen sijaan eri tiimien välisestä kommunikaatiosta vastaavat tiiminvetäjät kokivat, että monitiimityö avasi heille uusia kommunikaatiomahdollisuuksia sekä piti työpäivän mielenkiintoisena. He siis kokivat keskeytykset positiivisina.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Nurmi, Niina
Keywords
MTM, multiple team membership, multi-project work, Job Demands-Resource model, work role
Other note
Citation