Lauching e-books in Finnish markets; defining and deploying a digital distribution model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 122
Series
Abstract
Suomen e-kirjamarkkinat ovat alkaneet. Verkkokaupat ovat lanseeranneet e-kirjoja myyvät sivunsa, kustantajat ovat aktivoituneet e-kirjojen tuotannossa ja tukkurit ja logistiikkayhtiöt selvittävät mahdollisia tapoja e-kirjojen välittämiseen kustantajalta kuluttajalle. Perinteisten toimijoiden lisäksi myös uudet toimijat ovat tulleet markkinoille, kun uusi digitaalinen media mahdollistaa kirjasisällön jakelun Internetin välityksellä. Kirja-alan toimijoiden on siis arvioitava liiketoimintamallinsa uudelleen sekä tarvittaessa tehtävä uusia linjauksia turvatakseen liiketoimintansa myös tulevaisuudessa. Tämän diplomityön teoriaosuudessa tehtiin kirjallisuuskatsaus e-kirjamarkkinoiden nykytilaan tutkien e-kirjojen teknologisia ja liiketoiminnallisia tekijöitä. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta kerättiin e-kirjan haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kokeellisessa osiossa pilotoitiin e-kirjojen jakelua ja kerättiin testikäyttäjien kokemuksia alustasta. Pilotissa toteutettiin aina kustantajalta kuluttajalle asti ulottuva e-kirjojen jakelukanava ja alustan toteutus ostettiin Software as a Service (SaaS) -palveluna. Lisäksi asiakasyrityksen verkkokauppa integroitiin alustaan ja e-kirjoja välitettiin myös tämän verkkokaupan kautta. Testivaihe kesti kolme kuukautta ja testikäyttäjiä oli 10. Testivaiheen jälkeen käyttäjien arvioita ja ideoita kerättiin käyttäjäkyselyllä sekä ryhmähaastattelulla. Pilotin tulokset osoittavat, että kuuluttajien sekä maallikoiden on vaikea ymmärtää e-kirjateknologioita. Erityisesti eri tiedostoformaatit ja sisällönsuojausmenetelmät (DRM) tuottavat vaikeuksia. Jotta e-kirja voidaan tuoda menestyksekkäästi Suomen markkinoille, tarvitaan kaikille toimijoille yhteiset käytännöt. Testivaiheen tulosten perusteella listattiin myös toiminnalliset vaatimukset Suomen e-kirja-jakelualustalle.

The Finnish e-book market is starting as web stores are launching their e-book sites, publishers are activating their e-book production and wholesalers are discovering ways to deliver e-books from publishers to consumers. In addition to the traditional actors, also new actors are entering the Finnish book market as the new digital medium makes it easy and cheap to produce and distribute book content over the Internet. Thus, all actors in the industry are forced to rethink their business models and strategies and align them accordingly in order to secure their business. In the theoretical part of this thesis, a literature study was conducted to review the current state of e-book markets. The different technical and economical issues regarding e-books were researched. Based on the literature study, the challenges and possibilities of e-books were gathered. In the empirical part, a pilot for e-book delivery was conducted and the user experience was collected. In the pilot, the end-to-end channel to deliver e-books from publishers to consumers was implemented by deploying a Software as a Service (SaaS) platform. In addition, an e-commerce system of the client company was integrated to the system and e-books were delivered also through that system. 10 test users took part in user testing, which lasted for 3 months. After the testing phase test users' evaluations and ideas were collected with a questionnaire and group interview. The results of the pilot show that the current e-book technologies are difficult for consumers and people not specialized in them. The most difficult issues are different file formats and content protection (DRM) methods. In addition, in order for the e-book to make a successful launch in the Finnish markets, common practices are needed for the different actors in the industry. Based on the test results, also the future functional requirements for the Finnish e-book platform were listed.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Kinni, Markus
Keywords
e-book, e-reader, delivery platform, Digital Rights Management, DRM, e-kirja, lukulaite, jakelualusta, DRM, sisällönsuojaus
Other note
Citation