Metsäteollisuuden sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen energiana Suomessa

No Thumbnail Available
Files
Luikku_Peppi_2024.pdf (1.17 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-18
Department
Major/Subject
Energia- ja ympäristötekniikka
Mcode
ENG3042
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Suomessa on merkittävät metsävarat, ja metsäteollisuus kattaa suuren osan Suomen kansantaloudesta. Puuta jalostetaan lopputuotteiksi samalla pyrkien hyödyntämään syntyvät sivutuotteet. Vuonna 2021 Suomen energiankulutuksesta 29 % muodostui puupolttoaineista, ja näistä 84 % muodostuikin metsäteollisuuden sivuvirroista. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkimus, jonka aiheena on metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen energiana. Tutkielman tavoitteena on kartoittaa Suomessa syntyviä metsäteollisuuden sivuvirtoja ja niiden ominaisuuksia. Lisäksi tavoitteena on selvittää sivuvirtojen hyödyntämistä energiantuotannossa ja polttoaineina sekä kuvailla jatkojalostusteknologioita. Työssä esiteltyjä aiheita pyritään havainnollistamaan tilastojen ja kahden olemassa olevan biojalostamon avulla. Metsäteollisuuden aloista käsitellään metsähakkeen tuotantoa, sahateollisuutta ja massateollisuutta sekä niiden prosesseja ja sivuvirtoja. Tarkasteltavia sivutuotteita ovat erilaiset hakkeet, kuori, sahanpuru, mustalipeä, lietteet ja puun uuteaineet. Tärkeitä ominaisuuksia energiakäytön kannalta ovat muun muassa lämpöarvo, kosteus, kuiva-ainepitoisuus, viskositeetti ja palakoko. Lisäksi tutkielmassa perehdytään sivuvirtojen hyödyntämiseen energiantuotannossa ja polttoaineina sekä niiden jatkojalostusteknologioihin. Sivuvirrat ja niistä valmistettavat tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: kiinteisiin, nestemäisiin ja kaasumaisiin. Kiinteistä polttoaineista esitellään kiinteän puubiomassan polttamista lämpö- ja voimalaitoksissa arina- ja leijukerroskattiloissa sekä polttoainepuristeista pellettejä ja brikettejä. Nestemäisistä polttoaineista esitellään mustalipeä, nopeapyrolyysiöljy, raakamäntyöljy ja puupohjainen uusiutuva diesel. Puupohjaista dieseliä käsitellään esittelemällä UPM:n Lappeenrannan biojalostamon tuotteisiin kuuluvaa uusiutuvaa BioVerno-dieseliä. Kaasumaisista polttoaineista käsitellään biokaasu ja tuotekaasu. Tuotekaasun yhteydessä esitellään Metsä Groupin Joutsenon sellutehdasta, joka tuottaa sivuvirtanaan syntyvästä kuoresta tuotekaasua.
Description
Supervisor
Alanne, Kari
Thesis advisor
Laukkanen, Timo
Keywords
metsäteollisuus, sivuvirta, biopolttoaine, bioenergia
Other note
Citation