Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastuksen määrään - tilintarkastajan näkökulma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen yhteistyön vaikutusta tilintarkastuksen määrään. Tutkimuksessa pyrittiin etsimään vastausta siihen, onko tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan yhteistyösuhde luonteeltaan joko toisiaan täydentävä tai toisiaan korvaava. Tutkielmassa tarkasteltiin sisäisen tarkastuksen osallistumista tilintarkastusprosessiin sekä yhteistyöhön vaikuttavia tilannetekijöitä. Tutkielmassa käytettiin tilintarkastajan näkökulmaa. Lähdeaineisto Tutkielman teoriaosuudessa aineistona on käytetty aihealuetta käsitteleviä artikkeleita, tutkimuksia ja akateemisia kirjoja. Yksi keskeisimpiä lähteitä on KHT-yhdistyksen tilintarkastusalan standardit ja suositukset. Empiriaosuuden tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kahdeksaa KHT-tilintarkastajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tulokset Tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan on mahdollista tehdä yhteistyötä tilintarkastusprosessin suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa sekä hallinnon tarkastuksen yhteydessä. Osapuolten välinen yhteistyösuhde on luonteeltaan pääasiassa toisiaan täydentävää, sillä sisäisellä tarkastuksella on merkittävä rooli tilintarkastajan tietolähteenä ja keskustelukumppanina. Yhteistyö voi olla luonteeltaan myös korvaavaa, jolloin tilintarkastaja vähentää omaa tarkastustyötään sisäisen tarkastuksen työllä. Tämä on kuitenkin mahdollista vain tilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta vähäriskisillä tarkastusosa-alueilla. Sisäisen tarkastuksen työn ja osaamisen hyödyntäminen tilintarkastuksessa riippuu ensisijaisesti siitä, miten luotettavaksi tilintarkastaja arvioi sisäisen tarkastuksen. Yhteistyösuhteen toimivuuteen vaikuttaa merkittävästi osapuolten välinen vuorovaikutus, tarkastusvaliokunnan aktiivisuus sekä tilintarkastussuhteen kesto.
Description
Keywords
tilintarkastus, sisäinen tarkastus, corporate governance
Other note
Citation