Spektrinestimointimenetelmien soveltaminen monitaajuusmerkkien vastaanotossa puhelinkanavalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli kehittää ja toteuttaa uusi menetelmä monitaajuusäänimerkkien tunnistamiseksi analogiselta puhelinkanavalta. Aluksi on käsitelty monitaajuusvastaanoton vaatimuksia ja toteutuksen rajoituksia signaalinkäsittelyn kannalta. Mahdollisten vastaanotossa sovellettavien spektrinestimointimenetelmien teoriaa on esitelty ja edelleen simuloitu näistä valittuja menetelmiä Matlab-ohjelmistolla. Lisäksi on esitelty olemassaolevia monitaajuusmerkkien vastaanottomenetelmiä. Simulointien perusteella on valittu vastaanottoon parhaiten soveltuvat menetelmät ja muodostettu Matlab-simulointimalli. Näin on kehitetty menetelmä, jossa käytetään sekä FFT-muunnoksia että suurimman uskottavuuden menetelmää merkkien tunnistamisessa. Vastaanotin on toteutettu simulointimallin perusteella signaaliprosessorilla ja todettu menetelmän reaaliaikainen toteutettavuus. Lopuksi vastaanotinta on testattu ja arvioitu menetelmän soveltuvuutta sekä esitelty mahdollista jatkokehitystä.
Description
Supervisor
Hartimo, Iiro
Thesis advisor
Purkunen, Risto
Keywords
DTFM, DTMF, Spectrum Estimation
Other note
Citation