Käytäntöteoreettinen näkökulma talvipyöräilyn edistämiseen: Tapaustutkimus turkulaisten talviliikkumisesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-12-12
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
72 + 4
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten talvipyöräilyä voitaisiin edistää Turussa. Teoreettisena perustana käytettiin käytäntöteoriaa, jonka mukaan talvipyöräily koostuu kolmesta eri tekijästä: olosuhde- ja varustetekijöistä, mielikuvista ja osaamisesta. Talvipyöräilyn aloittaminen vaatii kaikkia näitä tekijöitä, eli esimerkiksi kunnossapidettyjä reittejä, tietotaitoa ja fyysistä kyvykkyyttä sekä sitä, että talvipyöräily nähdään mielikuvien puolesta sopivana kulkumuotona itselle. Työn aineisto kerättiin 19 teemahaastattelulla. Haastateltavat edustivat työikäisiä turkulaisia, ja heitä oli neljästä eri ryhmästä: kokeneet talvipyöräilijät, talvipyöräilyn aloittelijat, talvipyöräilystä kiinnostuneet ja talvipyöräilyn mahdottomana näkevät. Eri ryhmien tarkastelu auttoi ymmärtämään, mikä saa aloittamaan talvipyöräilyn ja mikä saa lopettamaan pyöräilyn talveksi. Haastatteluaineistoa analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa havaittiin, että aiemmat kokemukset vaikuttavat talvipyöräilyyn, ja talvipyöräily voi alkaa jo lapsuudessa tai elämänmuutoksen myötä. Positiivinen kokemus voi saada jatkamaan talvipyöräilyä pidempään. Talvipyöräilyn kiinnostuksen kasvattaminen vaatii parempaa talvikunnossapitoa, mutta myös muilla talvipyöräilijöillä ja sosiaalisella ympäristöllä on vaikutusta. Tutkimus osoittaa talvipyöräilyn olevan kompleksinen käytäntö, minkä takia tulevissa talvipyöräilyä edistävissä toimenpiteissä kannattaisi tarkastella kaikkia käytännöntekijöitä toisiaan täydentävinä toimenpiteinä.

The aim of this study was to find out how winter cycling could be promoted in Turku. As theoretical base research uses social practice theory which claims that social practice consists of three elements: materials, competences, and meanings. As a practice winter cycling requires elements from all these categories: for example, winter maintenance, physical ability and know-how and seeing cycling as a potential transport mode are needed. The research material was collected through 19 semi-structured inter-views. Interviewees were working adults who live in Turku, and they were selected from four different groups: experienced winter cyclists, winter cycling novices, people interested in winter cycling, and people who could not even imagine to winter cycle. Considering these different groups helped to understand which gets people to start winter cycling and why people stop cycling during winter. The research material was analysed by content analysis. The research found out that previous experiences affect winter cycling, and winter cycling can be started already in childhood or as a part of life change. Developing more interest in winter cycling demands better winter maintenance, but also other winter cyclists and social environment have an effect. The study shows that winter cycling is a complex social practice. Therefore, future winter cycling promotion should consider all social practice elements to maximize the effects of one action.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Aaltonen, Stella
Keywords
käytäntöteoria, talvipyöräily, talvipyöräilyn edistäminen, Turku, Turun kaupunki
Other note
Citation