Palveluorientoitumisen soveltaminen turvallisuusalan liiketoiminnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2015
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata turvallisuusalalla palveluorientoitumiseen vaikuttavia seikkoja. Tutkimus on osa laajempaa turvallisuusalan liiketoimintojen kehittämisen tutkimusta, joka on tapahtunut Tekes-turvallisuusohjelmaan kuuluneessa ValueSSe-hankkeessa. Tutkielman teoreettinen osuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä teoreettisessa osassa tarkastellaan palveluita ja palveluiden markkinointia sekä mistä ne koostuvat. Toisessa teoreettisessa osassa tarkastellaan turvallisuusalaa ja turvallisuuspalveluita sekä niiden tyypillisiä piirteitä ja ominaisuuksia. Tutkielman empiirinen osuus perustuu laadulliseen tutkimukseen, jota on toteutettu sekä narratiivisen analyysin että diskurssianalyysin keinoin puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Haastatteluita on toteutettu osana Tekes-turvallisuusohjelmaan kuuluneessa ValueSSe-hankkeessa. Tässä tutkielmassa käytetyn empiirisen osuuden haastatteluihin osallistui yhteensä yli 100 haastateltavan organisaation työntekijää. Tutkimuksen tulosten mukaan turvallisuusalan palveluorientoituneisuuteen vaikuttaa niin palveluiden tuottajien kuin palveluita hankkivien taholta sekä ulkopuolisia tekijöitä että sisäisiä tekijöitä. Tutkimuksen mukaan näitä tulisi tarkastella niin hallinnollisesta kuin operatiivisesta näkökulmasta. Vaikuttavat asiat voidaan tutkimuksen mukaan tarkastella nelikenttänä, jossa alueina ovat 1) Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet, 2) Teknologia ja järjestelmät, 3) Organisaation omat ohjeet ja johtaminen sekä 4) Ihmisten rooli ja toiminta.
Description
Keywords
markkina, palvelu, palveluiden markkinointi, palveluorientoituneisuus, turvallisuus, tietoturvallisuus, tietosuoja, riski
Other note
Citation