Business intelligence project management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
52
Series
Abstract
Most of Business Intelligence projects fail to meet their expectations, even if information system was created in scope, schedule and budget. This thesis explores why and more generally, what are essential features and managerial challenges of these projects. Thesis also gives recommendations how challenges can be overcome. Literature study is started by defining what Business Intelligence is. Definitions vary from narrow technical point of view to philosophy of leading organizations. Definition that includes organizational change as part of Business Intelligence project is adopted for the thesis. Next three project type frameworks, that also include recommendations how different project types should be managed, are explored. Projects are divided to different types by their end-product or their speed, risk and novelty factors. Business Intelligence projects are compared to these models to find out recommendations for their management. Empirical study is based on set of case studies. Case studies are Business Intelligence projects that author has been involved with 2009-2010. Reason for their success or failure is considered via project management applied. Discussions synthesize results and provide suggestions how Business Intelligence projects should be managed. Results of literature study and empirical study are compared to common project management standard PMBOK to identify essential features and managerial challenges. These are interactivity and enabling role of technology vs. leading role of business. Business Intelligence project fails often because of too technical approach. Managing organizational change is at least as important. Business Intelligence project should ideally be started after business process re-engineering. Process re-engineering should list information needs for project. Projects should create organization's Business Intelligence function and processes as well as information system. This thesis is based on thorough and novel definition of Business Intelligence. Thesis is a useful asset for any organization planning to initiate Business Intelligence project, and especially for new Business Intelligence project managers.

Liiketoimintatiedon hallinnan projekteista suuri osa koetaan epäonnistuneiksi, vaikka tietojärjestelmä luotaisiinkin aikataulussa ja suunnitelman mukaisesti. Työn tarkoituksena on selvittää miksi ja mitkä ovat yleisemmin näiden projektien tyypilliset ominaisuudet ja haasteet. Työn lopussa esitetään suosituksia haasteiden voittamiseksi. Kirjallisuustutkimus. aloitetaan liiketoimintatiedon hallinnan määrittelemisellä. Määritelmät vaihtelevat suppeasta tietojärjestelmä-näkökulmasta organisaatioiden johtamisen filosofiaan. Työn laajuudeksi valitaan määritelmä, jonka perusteella liiketoimintatiedon hallinnan projektin tulisi koostua tietojärjestelmän luonnista ja tarvittavasta organisaatiomuutoksesta. Seuraavaksi kirjallisuustutkimuksessa käsitellään kolmea mallia erilaisten projektityyppien ohjaamisesta. Malleissa projektit jaetaan tyyppeihin joko niiden lopputuotteen tai keston, nopeuden, riskin ja uutuuden mukaan. Määritelmän mukainen liiketoimintatiedon hallinnan projekti sijoitetaan näihin malleihin suositeltujen ohjaustapojen selvittämiseksi. Empiirinen tutkimus kostuu vuosina projekteista, joissa työn kirjoittaja on ollut osallisena vuosina 2009 ja 2010. Projektit jaetaan onnistuneisiin ja epäonnistuneisiin. Menestyksen syytä pohditaan projekteissa sovelletun ohjauksen kautta. Pohdinnassa ehdotetaan suositeltuja toimintatapoja liiketoimintatiedon hallinnan projektien ohjaamiseen. Kirjallisuustutkimuksen ja empiirisen tutkimuksen tuloksia verrataan yleiseen projektien ohjaamisen standardiin PMBOK:n liiketoimintatiedon projektien ohjaamisen erityispiirteiden hahmottamiseksi. Näitä ovat iteratiivisuus ja liiketoiminnan roolin korostuminen verrattuna tekniikan mahdollistavaan rooliin. Projektien epäonnistumiset johtuvat usein liian teknisestä lähestymisestä. Onnistumisen edellytyksenä on hallita myös tarvittava organisaatiomuutos. Ihanteellisessa tilanteessa liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu edeltää projektia. Tällöin prosessien tietotarpeet ovat projektin tiedossa. Projektin tulisi luoda organisaatiolle liiketoimintatiedon hallinnan funktio ja prosessit uuden tietojärjestelmän lisäksi. Työssä liiketoimintatiedon hallinta määritellään kattavasti ja monesta näkökulmasta. Työtä voidaan hyödyntää organisaatioissa, joissa liiketoimintatiedon hallinnan projektia ollaan aloittamassa. Työ on käyttökelpoinen etenkin tuleville projektipäälliköille. Työssä ehdotetaan laajempaa jatkotutkimusta organisaatiomuutoksen hallinnasta osana liiketoimintatiedon hallinnan projekteja.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Keywords
business intelligence, liiketoimintatiedon hallinta, project management, projektien ohjaus
Other note
Citation