Hitas-asuntojen hinnanalennus jälkimarkkinoilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
fi
Pages
46+13
Series
Abstract
Tämän työn tarkoitus on selvittää, kuinka paljon halvemmalla Hitas-asunnon saa jälkimarkkinoilta verrattuna samanlaiseen sääntelemättömään omistusasuntoon. Samalla tutkitaan, onko tämä hinnanalennus suurempi lähellä Helsingin keskustaa sijaitsevilla kalliilla asuinalueilla. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta. Kirjallisuuskatsauksessa avataan Hitas-järjestelmän toimintaa, Hitas-asuntojen hinnoittelua ja järjestelmän hyötyjä sekä haittoja. Empiirisessä osiossa vastataan varsinaiseen tutkimuskysymykseen arvioimalla markkinahinnat Hitas-asuntokaupoille ja vertaamalla näitä markkinahintaestimaatteja toteutuneisiin myyntihintoihin. Tuloksista käy ilmi, että Hitas-asunto maksaa jälleenmyyntimarkkinoilla keskimäärin 331 euroa vähemmän per neliö. Hinnanalennuksen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi asunnon sijainti. Lähellä Helsingin keskustaa hinnanalennus on lähes 1000 euroa neliöltä, kun taas Pohjois- ja Itä-Helsingissä alennus on vain 100 - 200 euroa neliöltä.

The objective of this thesis is to study, how much cheaper are Hitas apartments compared to similar non-regulated apartments. It is also examined, whether this price reduction is larger close to the city center where the cost of housing is high. This thesis consists of a literature review and an empirical part. In the literature review, we discuss the fundamentals of the Hitas system, how Hitas pricing works, and finally the advantages and disadvantages of the Hitas system. The empirical part seeks to answer the research question by estimating market prices for Hitas real estate transactions and then comparing these estimates to actual sales prices. According to results Hitas apartments are on average 331 euros cheaper per square meter. The location heavily influences the magnitude of price reduction. Near the Helsinki city center, the price reduction is almost 1 000 euros per square meter where as in North and East Helsinki the price reduction is between 100-200 euros per square meter.
Description
Thesis advisor
Saarimaa, Tuukka
Keywords
asuminen, Hitas, Helsinki, asuntopolitiikka
Other note
Citation