Tietomallipohjainen hankintaprosessi sillansuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Sillanrakennustekniikka
Mcode
Rak-11
Degree programme
Language
fi
Pages
101 s. + liitt. 6
Series
Abstract
Interest towards building information modelling-based bridge design and construction process, which takes into account the whole life span, has grown strongly over the last few years both in Finland and abroad. The whole infrastructure branch and thus the clients of bridge design are ambitiously aiming to order mainly building information model-based design by the end of 2014. Also Finnish Transport Agency and City of Helsinki have been actively involved in research and development. In 2012, building information modelling (BIM) has already changed the construction process of building and industrial construction, where requirements to utilize building information modelling are included in most request for proposals. The transition from conventional document-based working methods to intelligent modelling-based construction chain is justified by better quality, productivity and customer orientation. The utilization of building information modelling in bridge design provides more classified design information than the conventional paper document and it can be dealt with by automated software inspections. Thus, the inspection and the quality assurance of design documents will become more automatic. Furthermore, design information is available earlier which helps in making important decisions that affect the overall costs. From clients' perspective, the ordering of model-based bridge design causes major changes to the traditional procurement methods. The contents of design documents will be changed in every phase leading to the fact that the preparation of the acquisition and the procurement documents need to be regenerated. The request for proposal must include exact demands for modelling accuracy, the information partition of a model, and the proposed use of modelling. Co-operation between clients, designers, contractors and building developers is essential, when developing modelling-based procurement process and these demands. The aim is to standardize the procurement process so that every player knows exactly what the model includes prior to receiving it. Consequently, the client is able to ask for the cheapest bids and dominate the market better. The objective of this thesis was to create a general picture about model-based procurement process in bridge design and to identify the most critical changes and their consequences caused by building information modelling. In order to conduct the research an extensive literature review was performed followed by interviews with experts representing several perspectives. In addition, building construction and international infrastructure projects, which utilized building information modelling, were investigated and the experiences were reflected to bridge design with regard to the research aim. Furthermore, the research examined the suitability of different evaluation methods and contract forms for model-based procurement in bridge design. The research also suggested methods to include modelling requirements and modelling targets in the requests for proposals. Two major development projects -SD-Bridge3 -and Infra FINBIM -project were run alongside this research and they both supported and benefited from this study.

Mielenkiinto tietomallipohjaiseen sillan koko elinkaaren huomioivaan suunnittelu- ja toteutusprosessiin on kasvanut viime vuosina voimakkaasti niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Koko infra-alan ja siten myös sillansuunnittelun kunnianhimoinen tavoite on, että vuonna 2014 tilataan pääosin tietomallipohjaista suunnittelua. Myös Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki ovat aktiivisesti kehittämässä tietomallipohjaisen sillansuunnittelun käytäntöjä. Vuonna 2012 tietomallinnus eli BIM on jo aiheuttanut muutoksen talo- ja teollisuuskohteiden rakennusprosesseissa, joissa tietomallipohjaisen suunnittelun vaatiminen tarjouspyynnöissä on arkipäivää. Siirtyminen perinteisestä dokumenttipohjaisesta toimintatavasta tietomallipohjaiseen rakentamiskäytäntöön perustellaan usein koko sillanrakennusprosessin aiempaa paremmalla tuottavuudella, laadulla ja asiakaslähtöisyydellä. Aiempiin suunnitteludokumentteihin verrattuna sillan tuotemalli tuo myös mukanaan enemmän ja paremmin luokiteltua suunnittelutietoa, jota eri tarkoituksiin käytettävät sovellutusohjelmistot osaavat lähes automaattisesti käyttää lähtötietoinaan. Näin ollen siltasuunnitelmien tarkastustyö ja laadunvarmistus tulevat aiempaa automaattisemmaksi. Suunnittelutieto on myös entistä aiemmin saatavilla, mikä auttaa tärkeiden ja kokonaiskustannuksiin vaikuttavien päätösten teossa. Siltojen tilaajien näkökulmasta tietomallipohjaisten suunnitelmien tilaaminen on suuri muutos nykyisiin hankintatapoihin verrattuna. Tilaajalle toimitettava suunnitelma-aineisto tulee muuttumaan jokaisessa suunnitteluvaiheessa aiheuttaen muutostarpeita myös hankinnan valmisteluun ja hankinta-asiakirjoihin. Tarjouspyynnön tulee sisältää tarkat vaatimukset tietomallin tarkkuudesta ja laajuudesta, tiedon luokittelusta tietomallissa sekä mallinnuksen käyttötarkoituksista. Kehitettäessä mallipohjaista hankintatoimea on tärkeää, että tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttajat tekevät yhteistyötä näiden vaatimusten määrittelemiseksi. Tulevaisuuden tavoitteena on standardoitu hankintaprosessi, jossa kaikki osapuolet tietävät jo ennen hankkeen aloitusta, mitä tietomallintamisella on tarkoitus saavuttaa ja mitä sillan tuotemallilta voidaan odottaa. Samalla tilaajille tarjoutuu myös paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa tietomallipohjainen sillansuunnittelu puhtaasti hinnalla ja hallita toimittajamarkkinoita paremmin. Tämän diplomityön tavoitteena oli muodostaa kuva tietomallipohjaisesta hankintaprosessista sillansuunnittelussa, tunnistaa tietomallipohjaisuuden aiheuttamat tärkeimmät muutokset ja niistä aiheutuvat seuraukset. Tutkimuksen suorittamiseksi tehtiin taustatyönä kattava kirjallisuusanalyysi, jonka jälkeen haastateltiin alan asiantuntijoita monista eri näkökulmista. Myös talonrakennuksen ja kansainvälisten tietomallinnusprojektien kokemuksia ja saavutuksia peilattiin työn tarkoitusta silmällä pitäen. Työssä tutkittiin eri arviointimenettelyiden ja toteutusmuotojen soveltuvuutta tietomallipohjaisen sillansuunnittelun hankintaan. Työssä määriteltiin myös periaatteet, joilla mallinnusvaatimukset ja -tavoitteet esitetään sillansuunnittelun tarjouspyynnössä. Tutkimusta tehdessä olivat käynnissä alan yhteiset 5D-silta3- ja Infra FINBIM -kehityshankkeet, jotka sekä tukivat että tulevat hyödyntämään osaltaan tätä diplomityötä.
Description
Supervisor
Salokangas, Lauri
Thesis advisor
Alajoki, Ville
Tirkkonen, Timo
Keywords
acquisition, BIM, BIM, hankintamenetelmät, building information modeling, hankintaprosessi, bridge design, hankintatoimi, model-based, mallipohjainen, procurement methods, sillansuunnittelu, procurement process, tietomalli, tuotemallintaminen
Other note
Citation