Perheomistajien vaikutus toimitusjohtajien palkitsemiseen suomalaisissa pörssiyhtiöissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
76 + 9
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko perheomistajilla vaikutus toimitusjohtajien kompensaatioihin suomalaisissa pörssiyrityksissä vuosina 2007–2016. Aikaisempia empiirisiä tutkimuksia mukaillen tutkielmassa tarkastellaan perheomistajien suhdetta toimitusjohtajan palkitsemisen tasoon ja rakenteeseen. Lisäksi huomioidaan toimitusjohtajatyypin vaikutus palkitsemiseen, eli onko kyseessä perheenjäsen vai ulkopuolinen ammattijohtaja. Huolimatta perheomistajien yleisyydestä toimitusjohtajan palkitseminen on saanut suhteellisen vähän huomioita aikaisemmissa perheyritystutkimuksissa. Tutkimusotos käsittää yhteensä 704 yritysvuosihavaintoa. Päätutkimusmenetelmänä on käytetty lineaarista OLS-monimuuttujaregressioanalyysia paneeliaineistoa hyödyntäen. Selitettävänä tekijänä on palkitsemista kuvaava kompensaatiomuuttuja. Palkitsemisen tasoa kuvaavat kiinteä palkka, bonukset, osakesidonnainen kompensaatio sekä kokonaiskompensaatio. Palkitsemisen rakennetta esittää muuttuvan palkan osuus kokonaiskompensaatiosta. Tutkielmassa kontrolloidaan omistuksen keskittymistä, useita yritysmuuttujia, toimialoja sekä vuosia. Valituilla muuttujilla on potentiaalinen vaikutus palkitsemiseen aikaisempien tutkimusten perusteella. Aineisto on kerätty pääosin vuosikertomuksista, palkitsemisselvityksistä, yritysten nettisivuilta sekä Orbis-tietokannasta. Taloudellisten tietojen ja muiden yrityskohtaisten tekijöiden olennainen lähde on Thomson Reuters Datastream -tietokanta Keskeinen havainto on, että perheomistajat eivät lähtökohtaisesti vaikuta palkitsemisen tasoon tai rakenteeseen, kun kontrolloidaan muita palkitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tilastollisesti erittäin merkitsevää näyttöä osoittaa perheenjäsenen toimitusjohtaja-rooli. Tällöin kompensaation taso on alhaisempi suhteessa ulkopuoliseen ammattijohtajaan kiinteän palkan, bonusten ja kokonaiskompensaation osalta. Perheeseen kuulumattoman toimitusjohtajan näkökulmasta perheomistuksella on heikentävä vaikutus ainoastaan bonuksiin. Tosin vaikutus ei näy kokonaispalkassa tai muuttuvan palkan prosenttiosuudessa. Agenttiteorian mukaisesti omistuksen keskittymisellä on hillitsevä vaikutus lähes kaikkiin palkitsemiskomponentteihin bonuksia lukuun ottamatta. Negatiivinen yhteys palkitsemiseen on usein suurempi, kun pääomistajan omistuskontrolli kasvaa. Yritysmuuttujista merkittävä kompensaatiota selittävä tekijä on yrityksen koko, jolla on positiivinen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen.

The purpose of the study is to investigate the relationship between family ownership and CEO compensation in listed Finnish firms during 2007-2016. In accordance with prior research, the focus is on how family owners affect the level and structure of the CEO compensation. Besides, the impact of family CEO is considered. In general, family ownership is an important ownership structure around the globe. However, CEO compensation has gained relatively little attention among family business research. The sample consists of unbalanced panel data including 704 company years. The main research method is OLS-multivariate regression analysis where the dependent variable is CEO compensation. The CEO pay level is based on the following measures: fixed compensation, bonuses, share-based compensation and total compensation. Whereas the structure is defined as the ratio of variable compensation to total compensation. The ownership concentration, several firm’s characteristics, industry-dummies and year-dummies are controlled. These variables have potential effect on CEO compensation according to previous studies. The research data is collected mainly from the annual reports, remuneration statements, companies’ web pages and Orbis database. Financial information as well as other company specific information is based on Thomson Reuters Datastream. The key result indicates that family owners do not mainly affect the level and structure of the CEO compensation after controlling for the other factors in regression model. In case the CEO belongs to controlling family, there is a statistically significant decrease in fixed compensation, bonuses and total compensation. When the CEO is an outside manager, the family ownership decreases only bonuses. However, there is no effect in total compensation or variable compensation. Consistent with agency theory, ownership concentration is negatively related to the all compensation variables with the exception of bonuses. According to empirical results, the effect is often stronger when the ownership control increases. Another finding is that the size of the firm is the most important company characteristic when it comes to explaining compensation variables. The firm size is positively related to the compensation.
Description
Thesis advisor
Ikäheimo, Seppo
Keywords
toimitusjohtajan palkitseminen, perheomisteiset yritykset, agenttiteoria, stewardship-teoria
Other note
Citation