Kasvihuonekonsepti yhteissuunnittelumenetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytteessä “Kasvihuonekonsepti yhteissuunnittelumenetelmin” suunnittelin asiakkaan kanssa kasvihuonekonseptin yhteissuunnittelumenetelmiä käyttäen. Opinnäytteessä käsitellään yhteissuunnittelua suunnittelijan ja asiakkaan välillä, yrityksen tai organisaation sisällä tapahtuvasta yhteissuunnittelumallista poiketen. Tutkimuskysymys on, kuinka hyödyntää yhteissuunnittelumenetelmiä kasvihuoneen suunnitteluprosessissa? Suunnittelun lähtökohtana toimi asiakkaan toiveet sekä Heinolan Siirtolapuutarhan säädökset. Asiakkaan toiveina oli kasvihuoneen rakentaminen varaston yhteyteen, vanhojen ikkunoiden hyödyntäminen, suuret ovet, viherkatto sekä kasvihuoneen lämmittäminen. Mahdollisimman ympäristöystävällisiä valintoja pyrittiin tekemään kestävää kehitystä tukien. Opinnäytteen tavoitteena on osoittaa yhteissuunnittelun onnistuvan asiakkaan ja suunnittelijan välillä, kun asiakas osallistetaan suunnitteluun alusta loppuun asti ja nostetaan tasa-arvoiseksi suunnittelijan rinnalle. Menetelminä on käytetty toimintatutkimusta sekä yhteissuunnittelua. Yhteissuunnittelu tapahtui yhdessä asiakkaan kanssa luonnostellen, sekä ideoiden ja tietoa jakaen. Kommunikaation tärkeys korostui suunnitteluprosessissa. Kasvihuoneen rakennusmateriaalina haluttiin käyttää vanhoja ikkunoita. Materiaalien hankinta tapahtui eri verkkosivujen kautta ja kasvihuoneen suunnitelma tehtiin niiden perusteella. Kasvihuoneen ja pihavaraston tuli olla sallitun kokoiset, eli Heinolan Siirtolapuutarhan sääntöjen mukaisesti maksimissaan neljä ja kuusi neliömetriä. Osana suunnitteluprosessia perehdyin mm. viherkattojen toiminnallisuuteen, kaupunkiviljelyyn, uusiutuvaan energiaan sekä kasvihuoneen toimintaperiaatteisiin kirjallisuuden ja verkkolähteiden kautta. Lopputuloksena syntyi kasvihuoneen ja varaston kokonaisuus, jossa varasto on suunniteltu rakennettavaksi kasvihuoneen kylkeen. Varaston katto on suunniteltu viherkatoksi ja takaseinään asennetaan aurinkopaneelit. Kasvihuone on neljän neliömetrin kokoinen, jossa käytetään rakennusmateriaaleina vanhoja ikkunoita. Opinnäytteessäni keskityn kasvihuonekonseptin yhteissuunnitteluprosessiin ja suunnitelman toteutus tapahtuu kesällä vuonna 2020. Rakennusvaihetta ei ole yhdistetty opinnäytteeseen.

In this Master's thesis “Greenhouse concept using co-design methods” I designed a greenhouse concept with a client using co-design methods. This thesis deals with collaborative design between a designer and a client, in contrast to a collaborative designing methods within a company or organization. The research question in my thesis is how to use co-design methods in the greenhouse design process? The design was based on the wishes of the customer and the regulations of Heinola Allotment garden. The customer's wishes included building a greenhouse near the warehouse, utilizing old windows, large doors, a green roof and heating the greenhouse. The aim was to make as many environmentally friendly choices as possible in support of sustainable development. The purpose of this thesis is to demonstrate successful co-design between the client and the designer, by involving the client from the beginning to the end and having equal collaboration between them and the designer. The used methods are the action research and collaborative design. Co-design was done with sketching and sharing ideas and information with the client. The importance of communication was emphasized in the designing process. The key idea is to build the greenhouse out of old windows and recycled materials. The materials were sourced through different websites and the greenhouse design was made based on them. The greenhouse and garden shed had to be of the allowed size according to Heinola Allotment garden rules, a maximum of four and six square meters. As part of the design process, green roof functionality, urban agriculture, renewable energy and greenhouse operating principles were examined through literature and online sources. The end result was a greenhouse and shed unit, where the shed was designed to be built into the side of the greenhouse. The roof of the shed is designed as a green roof and the back wall is fitted with solar panels. The greenhouse is four square meters in size, using old windows as building materials. The focus of the thesis is in the co-design process of the greenhouse concept and the plan will be implemented in the summer of 2020. The construction phase is not included in the thesis.
Description
Supervisor
Paavilainen, Heidi
Thesis advisor
Paavilainen, Heidi
Keywords
yhteissuunnittelu, kasvihuone, viherkatto, kierrätysmateriaalit, dialoginen asiantuntijuus, ympäristötietoinen suunnittelu
Other note
Citation