Mobile news platform for construction communication: An exploratory study of the possibilities and requirements

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-11
Department
Major/Subject
Building Technology
Mcode
ENG27
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
en
Pages
81
Series
Abstract
Construction projects are complex in their nature and involve multiple different stakeholders who work together in an interdependent environment. Therefore, an effective communication of information is an essential requirement for construction projects. Many information and communication technologies (ICT) have been invented to manage the communication between the stakeholders, but errors and gaps remain. Communication can to be addressed differently through news and collaboration systems which involve a wider spectrum of project team. In response to this need, this study explored the possibilities and requirements of a news platform for construction communication. For this purpose, the study used a comprehensive literature review, an interview and a requirement questionnaire to specify possibilities. The literature review combined and adjusted beneficial attributes to construction industry from the news industry and communication platforms. The interview was used to explore the current communication difficulties, review the current ICT tools and to analyze and elicit possibilities. The questionnaire was used to validate the aggregated requirements. The results of the thesis indicate that the news platform needs to be implemented together with an organizational change. This organizational change involves an additional stakeholder, who reports the news by collaborating with the traditional stakeholders in the project team. This reporting enables the benefits of the reporting without increasing the workload of the stakeholders. Finally, a possibilities and requirements table was compiled to aid with the future development of this news platform. It identifies the main considerations for platform developers and project teams.

Rakennusalan projektit ovat luonteeltaan monimutkaisia, sillä ne sisältävät monia sidosryhmiä, jotka toimivat toisistaan riippuvaisessa ympäristössä jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Näin ollen tehokas kommunikointi on olennainen vaatimus rakennusalan projekteissa. Monia tieto- ja viestintäteknologioita on kehitetty hallitsemaan kommunikointia eri sidosryhmien välillä, mutta ongelmia ja puutteita on vielä havaittavissa. Kommunikointia on mahdollista tutkia yhteistoiminnallisten systeemien avulla ottaen huomioon laajemman osan projektitiimiä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia ja vaatimuksia uutisalustalle, joka toimii osana rakennusalan kommunikointia. Tutkimusmenetelmänä toimii kokonaisvaltainen kirjallisuuskatsaus, haastattelu sekä kyselylomake. Kirjallisuuskatsaus yhdisteli hyödyllisiä ominaisuuksia muista sovelluksista ja mukautti ne rakennusalan erilaisiin tarpeisiin. Haastattelun avulla tutkittiin kommunikointiongelmia sekä tämänhetkisiä viestintäteknologioita yrityksissä. Haastattelun avulla analysoitiin myös selvitettyjä mahdollisuuksia sekä saatiin selville muita mahdollisuuksia liittyen uutisalustaan. Kyselylomaketta käytettiin havaittujen vaatimusten vahvistamiseen. Tämän tutkimuksen tulokset osittavat, että uutisalustan käyttöönoton yhteydessä organisaation rakennetta tulee muuttaa lisäämällä ylimääräinen sidosryhmä projektiorganisaatioon. Tämä toimija kommunikoi muiden sidosryhmien kanssa raportoimalla uutisia projektiin liittyen. Ylimääräinen toimija mahdollistaa uutisalustan hyödylliset ominaisuudet lisäämättä työmäärää nykyisille sidosryhmille. Lopuksi taulukko mahdollisuuksista ja vaatimuksista kasattiin helpottamaan uutisalustan kehitystyötä tulevaisuudessa. Taulukossa otettiin huomioon näkökulmia niin alustan kehittämiseen kuin sen käyttöönottoon liittyen.
Description
Supervisor
Singh, Vishal
Thesis advisor
Singh, Vishal
Keywords
information and communication technologies, news platform, collaboration, organizational change
Other note
Citation