Euroopan pohjakarttapalvelun kansallinen toteutus ja laadun arviointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-10-19
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Euroopan maanmittauslaitosten tavoitteena on luoda kansallisiin paikkatietoaineistoihin perustuva yhteinen pohjakarttapalvelu (BaseMap). Hankkeen pilottivaiheessa mukana olivat Suomi, Ruotsi, Norja ja Alankomaat, jotka toteuttivat kansalliset WMS-rajapinnat yhteisesti sovittujen määrittelyjen pohjalta. Tässä diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin Suomen kansallinen rajapinta Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan aineistoista. Toteutus perustuu kokonaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Työn keskeisenä tavoitteena oli tutkia, soveltuvatko kansalliset viranomaislähtöiset paikkatietoaineistot laadukkaan Euroopan kattavan pohjakarttapalvelun tuotantoon. Työn toisena tavoitteena oli analysoida toteutetun BaseMap-palvelun heikkouksia ja vahvuuksia suhteessa muihin vastaaviin pohjakarttapalveluihin. Lisäksi työssä arvioitiin pohjakartan laatua paikkatiedon laatukriteereillä. Työ alkaa kirjallisuustutkimuksella, jossa perehdytään Internet-karttojen suunnitteluun ja kartografiseen visualisointiin, paikkatiedon ja karttojen laatuun sekä pohjakarttapalvelun toteutuksessa tarvittaviin teknologioihin. Työssä kuvataan Suomen kansallisen toteutuksen vaiheet ja esitetään ratkaisuja palvelun toteutuksessa havaittuihin ongelmiin. Paikkatiedon laatukriteerien toteutumista tarkastellaan Suomen ja Norjan rajalla. Työn tuloksena osoitettiin, että kansallisista paikkatietoaineistoista on mahdollista rakentaa pohjakarttapalvelu, joka kilpailee laadullaan tasavertaisesti kaupallisten ja joukkoistettujen karttapalveluiden kanssa. BaseMapin merkittävin etu kilpailijoihin nähden on tiedon yhtenäinen ja korkea laatu kunkin maan sisällä. Toisaalta haasteena on yhtenäisyyden puute eri maiden välillä. Laadun arvioinnin tuloksena selvisi, että parantamisen varaa on niin tiedon yhtenäisyydessä, loogisessa eheydessä kuin temaattisessa tarkkuudessakin.

The National Mapping and Cadastral Authorities (NMCAs) in Europe are producing a Base Map service which is based on the national topographic data of each country. During the pilot phase of the project, four countries were involved: Finland, Sweden, Norway and the Netherlands. They implmented national WMS application programming interfaces according to the common technical specifications. In this master’s thesis, the Finnish national WMS service was designed and implemented. The service is based on open source technologies and the National Topographic Database by the National Land Survey of Finland. The aim of this master’s thesis was to investigate the suitability of the national topographic data for a Europe-wide Base Map service. Another aim was to analyse the strenghts and the weaknesses of the implemented service in comparison with other similar services. Furthermore, the quality of the Base Map was evaluated with standardized quality measures. The thesis begins with a literal review about web map design, visualization, spatial data quality and technologies needed for setting up a Base Map Service. The implementation process of the Finnish national WMS service is described and solutions to the detected problems are presented. The quality of the map is evaluated at the border between Finland and Norway. As a result of the work, it was shown that the national topographic data are suitable for a highquality Base Map service. The main advantage over other services is the high data quality within each country. On the other hand, Base Map has a drawback of having inconsistent quality and visual appearance between the countries. The quality analysis revealed that improvements are needed to all tested measures: data unity, thematic accuracy and topological consistency.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Jakobsson, Antti
Keywords
kartografia, laatumittarit, maastotietokanta, pohjakartta, rajapinta, WMS
Other note
Citation