Rakennusjärjestys maankäytön ohjauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
Maa-29
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Työssä selvitetään rakennusjärjestyksen käyttömahdollisuuksia maankäytön ohjauksessa. Käytössä olevien ohjauskeinojen lisäksi selvitetään rakennuslupien sijoittumisen perusteella muutaman kunnan onnistuminen rakentamisen ohjaamisessa halutuille rakennusjärjestyksen osa-alueille. Lopuksi tarkastellaan rakennusjärjestyksen kehittämis- ja uudistamismahdollisuuksia. Rakennuslain 11 §:n mukaan kunnassa pitää olla rakennusjärjestys. Se voidaan jakaa lupajärjestelmää, ympäristön huomioon ottamista, rakennuspaikkaa sekä rakentamisen määrää ja sijoittelua koskeviin määräyksiin. Määräysten tulee olla rakennuslainsäädäntöä täydentäviä, kohtuullisia, tarpeellisia ja selkeitä sekä yksiselitteisiä. Rakennusjärjestys sijoittuu kaavahierarkiassa detaljikaavojen ja vahvistetun yleiskaavan alapuolelle. Eräissä kunnissa, joissa ei ole yleiskaavoja, rakennusjärjestystä on käytetty yksinkertaisen yleiskaavan luonteisena. Rakentamisen sijoittumista on pyritty ohjaamaan jakamalla kunta osa-alueisiin, joille on annettu erilaiset määräykset rakennuspaikan koosta, etäisyydestä rantaviivaan, tiehen jne. Erikokoisissa kunnissa rakentamispaine ja tarve ohjata rakentamista ovat hyvin erilaisia. Pienissä kunnissa pyritään vain turvaamaan tulevan kaavoituksen onnistuminen rajoittamalla rakentamista lievealueella. Suuret kunnat taas pyrkivät ohjaamaan rakentamista kaava- ja muille suotuisille alueille vaatimalla rakennuspaikalta haja-asutusalueella huomattavan suurta kokoa ja porrastamalla selvästi kokovaatimusta eri osa-alueilla. Joissakin kunnissa on lievealueella rakennuspaikalta vaadittu jopa 3 ha:n kokoa. Uuden maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti rakennusjärjestykseen voitaneen ottaa jatkossa ympäristön kokonaisvaltaisemmin huomioivia määräyksiä. Astetta pidemmälle mentäessä rakennusjärjestys, tuleva ympäristönsuojelujärjestys ja maisemansuojelumääräykset voitaisiin yhdistää yhdeksi ympäristöjärjestykseksi.
Description
Supervisor
Ekroos, Ari
Keywords
building code, rakennusjärjestys, master plan, yleiskaava, fundamental right, perusoikeus, environmental protection, ympäristönsuojelu, landscape protection, maisemansuojelu
Other note
Citation