Success Factors of Mobile Business Ecosystems : From Hardware-Centric to Content and Advertising Based Business Models

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Licentiate thesis
Date
2014
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot
Data Communications Software
Mcode
T008Z
Degree programme
Language
en
Pages
245
Series
Abstract
For firms operating in a networked economy or business ecosystems, value creation may be highly dependent on the relationships with other firms, which has added a significant amount of complexity particularly to strategic and product-related decision-making. In systems thinking, a firm is seen as part of a wider economic ecosystem and environment where it influences and is influenced by other firms. Within a business ecosystem, firms coevolve capabilities around innovations, working both cooperatively and competitively to support new products, satisfy customers, and incorporate the following round of innovations. Ecosystems are often formed around platforms on which products and complements are built, and platforms may also facilitate transactions between distinct groups of users in a two or multi-sided market. In this study, established theoretical concepts have been brought together to analyze the success factors of mobile business ecosystems in a holistic manner. Additionally, the impact of the historical legacy and path-dependent evolution of a firm’s previous business activities, capabilities, and assets on decisions the firm has made in its ecosystem and platform strategies is studied, and a novel theoretical concept, ‘angle of entry’, is recognized. Through a qualitative multiple case study of three leading companies in the smartphone business and their respective business ecosystems, eight common success factors are identified that have contributed to the disruption of the smartphone business by these three new entrants from the IT world, replacing the incumbents. Based on the results, it can be stated that all three leading ecosystems utilize, at least to a certain extent, closed source code to protect their differentiating or otherwise significantly value-adding software components. Similarly, the product platforms of all three ecosystems offer sufficiently open application programming interfaces so that device manufacturers, accessory makers, and developers are able to create products and apps with meaningful differentiation.

Verkostoituneessa taloudessa tai liiketoimintaekosysteemeissä toimivien yritysten arvonluonti saattaa olla hyvinkin riippuvaista suhteista muihin yrityksiin, mikä on lisännyt erityisesti strategisen ja tuotteisiin liittyvän päätöksenteon kompleksisuutta huomattavasti. Järjestelmäajattelussa yritys nähdään osana laajempaa taloudellista ekosysteemiä ja ympäristöä, jossa se vaikuttaa muihin yrityksiin ja on samalla ympäristönsä vaikutuksen kohteena. Liiketoimintaekosysteemissä yritykset kehittävät yhdessä kyvykkyyksiään innovaatioiden ympärillä tehden yhteistyötä ja kilpaillen samalla tukeakseen uusia tuotteita, tyydyttääkseen asiakkaita ja ottaakseen käyttöön uusia innovaatioita. Ekosysteemeitä muodostuu usein tuotealustojen ympärille, ja lisäksi alustat voivat välittää transaktioita erillisten käyttäjäryhmien välillä nk. kaksi- tai useampipuolisessa markkinassa. Tässä tutkimuksessa on yhdistetty tunnettuja teoreettisia käsitteitä mobiilialan liiketoimintaekosysteemien menestystekijöiden analysoimiseksi kokonaisvaltaisesti. Lisäksi on tutkittu yrityksen historian ja sen toimintojen, kyvykkyyksien ja resurssien polkuriippuvaisen evoluution vaikutuksia sen päätöksiin ekosysteemi- ja tuotealustastrategioissa. Tämän tuloksena on tunnistettu uusi teoriakäsite, ‘tulokulma’. Kolmesta johtavasta älypuhelinliiketoiminnan yrityksestä ja näiden kunkin ekosysteemistä tehdyn kvalitatiivisen monitapaustutkimuksen perusteella työssä tunnistetaan kahdeksan yhteistä menestystekijää, jotka ovat auttaneet näitä IT-maailmasta tulleita tulokasyrityksiä mullistamaan älypuhelinliiketoiminnan syrjäyttäen alan vanhat johtoyritykset. Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki kolme johtavaa ekosysteemiä hyödyntävät ainakin jossain määrin suljettua lähdekoodia suojatakseen erilaistamista tai muuten merkittävää lisäarvoa tuottavia ohjelmistokomponenttejaan. Samoin kaikkien kolmen ekosysteemin tuotealustat tarjoavat riittävästi avoimia sovellusrajapintoja, jotta laitevalmistajat ja sovelluskehittäjät pystyvät luomaan tarpeeksi erilaistettuja tuotteita ja sovelluksia.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Kivekäs, Kalle
Keywords
app store, business ecosystem, mobile, operating system, path dependence, platform, smartphone, strategy, two-sided market, value network, arvoverkosto, kaksipuolinen markkina, käyttöjärjestelmä, liiketoimintaekosysteemi, mobiili, polkuriippuvuus, sovelluskauppa, strategia, tuotealusta, älypuhelin
Other note
Citation