Test process as a part of WWW-based information system development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
95
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan WWW-pohjaisen tietojärjestelmän testausta Testiprosessia tarkastellaan luonnollisena ja välttämättömänä ohjelmistokehityksen osana. Vuorovaikutussuhteet testauksen ja muiden ohjelmistokehityksen osa-alueiden välillä huomioidaan. Koska WWW-pohjaiset tietojärjestelmät ovat yleensä myös asiakas-palvelin järjestelmiä, joissa WWW-selain on asiakas ja WWW-palvelin jonkin suoritettavan ohjelman ohella on palvelin, myös asiakas-palvelin järjestelmien testauksen ominaispiirteet esitellään. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan käytännöllinen testiprosessi eräälle esimerkkitietojärjestelmälle, nimeltään TuoviWDM. Työn käytännön osassa päähuomio on korkeamman tason testauksessa eli toiminnallisessa testauksessa ja järjestelmätestauksessa. Korkeamman tason testaus on n.s. mustalaatikkotestausta eli testausta joka perustuu tietojärjestelmän spesifikaatioihin ja tavoitteisiin. Yksityiskohtaista tietoa ohjelmakoodin rakenteesta tai sisällöstä ei tarvita. Suurin haaste korkeamman tason testauksen suunnittelussa on eritellä ne riskit ja ominaispiirteet, jotka ovat ominaisia TuoviWDM-järjestelmän testaukselle ja soveltaa tämän perusteella perinteisiä korkeamman tason testausmenetelmiä. WWW- pohjaisuuden ja asiakas-palvelin järjestelmien ominaispiirteiden lisäksi myös rajalliset resurssit ja inkrementaalisen ohjelmistokehitysmallin vaatima jatkuva testaaminen vaikuttavat TuoviWDM-järjestelmän testaukseen. Testitapojen ja apuvälineiden valinnassa joudutaan tekemään kompromisseja ja priorisointia. Määriteltyjen testimenetelmien lisäksi TuoviWDM-testiprosessi käsittää testauksessa käytettävät apuvälineet ja testien arvioinnissa käytettävät mittarit. Tärkeimmät apuvälineet ovat toistuvassa toiminnallisessa testauksessa käytettävä regressiotestityökalu sekä vikaraportointijärjestelmä. Myös lähitulevaisuudessa käyttöönotettava suorituskykytestityökalu esitellään. Erilaisten mittareiden avulla voidaan arvioida mm. ohjelmiston kypsyyttä, testauksen tehokkuutta sekä virheiden jakautumista. Työn tärkein saavutus on suunnitellun testiprosessin käyttöönotto osaksi TuoviWDM-järjestelmän kehitystä. Työ myös erittelee WWW-pohjaisen tietojärjestelmän testauksen ominaispiirteitä ja soveltaa perinteistä testausteoriaa WWW-pohjaisten järjestelmien testaukseen.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Nikkola, Juho
Keywords
test process, WWW-based information system, client-server system, black-box testing, functional testing, system testing, test metrics, testiprosessi, WWW-pohjainen tietojärjestelmä, asiakas-palvelin järjestelmä, mustalaatikkotestaus, toiminnallinen testaus, järjestelmätestaus, testimittari
Other note
Citation