Reklamaatiovelvollisuus kiinteistökaupassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
30 + 1
Series
Abstract
Kiinteistökaupassa kaupan osapuolien välille syntyvät erimielisyydet voivat aiheuttaa huomattavia riitatilanteita. Riitatilanteiden sujuva ja nopea ratkaiseminen edellyttää toimivaa reklamaatioprosessia, jonka oleellisena osana on ostajan reklamaatiovelvollisuus. Kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia reklamaatiovelvollisuuden tavoitteita kiinteistökaupassa, ja sitä koskevien säädöksien riittävyyttä reklamaatiovelvollisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä pyritään selvittämään reklamaatiovelvollisuuden tavoitteiden toteutumista vertaamalla hallituksen esitöitä, maakaaren säädöksiä sekä muuta oikeudellista kirjallisuutta korkeimman oikeuden tapauksiin. Tutkielmasta ilmenee, että reklamaatiovelvollisuuden arvioinnin tulkinnassa turvaudutaan käytännössä suurilta osin periaatteisiin ja velvoitteisiin, joita ei ole varsinaisesti kirjoitettu reklamaatiovelvollisuutta koskevan lain säädöksiin. Ilmeistä on myös se, että kiinteistökaupassa on pyritty jättämään virhetilanteiden ratkaiseminen sopimusosapuolten määriteltäväksi. Tutkielman tarkoituksena on tarjota lukijalle edellytykset muodostaa oma käsitys reklamaatiovelvollisuutta koskevan lainsäädännön riittävyydestä.
Description
Thesis advisor
Luukkonen, Marja
Keywords
reklamaatio, reklamaatiovelvollisuus, kiinteistökauppa, kohtuullinen reklamaatioaika
Other note
Citation