Toiminnanohjausjärjestelmän suorituskyvyn optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Laajojen integroitujen tietojärjestelmien suorituskyvyn hallinta ja optimointi on merkittäväksi tunnistettu haaste yritysmaailmassa. Yritykset yhtenäistävät liiketoimintaprosessejaan ja hankkivat yhä laajempia integroituja järjestelmiä liiketoimintansa tueksi. Näissä järjestelmissä kyse on usein liiketoiminnallisesti kriittisistä toiminnoista, joiden on suoriuduttava niille tarkoitetuista tehtävistä riittävässä ajassa. Työn kirjallisuusosuudessa tutustutaan toiminnanohjausjärjestelmiin ja niiden suorituskykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi kirjallisuus osuudessa esitellään suorituskykytekijöitä SAP R/3 - järjestelmän kannalta. Tutkimusosuudessa analysoitiin case-yrityksen SAP R/3 -järjestelmän suorituskykyä. Tutkimustulokset koostuivat mittaustuloksista, haastatteluista ja tutkijan omista havainnoista. Mittaustuloksissa hyödynnettiin käytettävissä olevia valmistyökaluja, joiden mittausalue kattaa kaikki suorituskykyyn vaikuttavat tekijät. Haastatteluissa kerättiin informaatiota sekä tietohallinto-organisaatiolta että loppukäyttäjiltä, jotta pystyttiin selvittämään mittaustulosten ja käyttäjien kokeman suorituskyvyn vastaavuudet. Diplomityö päättyy pohdintaan tuloksista. Työn tärkein havainto on, että suorituskykytekijöiden löytäminen ja niiden optimointi ei välttämättä riitä tosiasiallisen suorituskyvyn parantamiseksi. Suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden väliset suhteet ja yksittäisten virhetilanteiden vaikutus laajalti koko tietojärjestelmän toimintaan tekevät suorituskyvyn optimoinnista haasteellisen ja pitkäjännitteisyyttä vaativan. Suorituskyvyn kehittäminen pitäisikin nähdä jatkuvana kehitysprosessina, jossa asianmukaisesti pyritään kehittämään yksittäisten suorituskykytekijöiden lisäksi niiden vuorovaikutusta.
Description
Supervisor
Tuominen, Juha
Thesis advisor
Rihto, Timo
Keywords
ERP, ERP, performance optimization, toiminnanohjaus, suorituskyvyn optimointi
Other note
Citation