Programming Semantic Web applications : a synthesis of knowledge representation and semi-structured data

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (monograph)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-11-06
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
145
Series
Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, tietojenkäsittelyopin laboratorio. A, 44
Abstract
Software application development is largely centered around various representations of data and representations of the world in which the software operates. Often, while a software system itself is specified in terms of procedures and procedural semantics, the data the system uses and manipulates has declarative semantics; connecting the two is often an ad hoc endeavor. The issues of complex data representations are amplified within artificial intelligence applications that employ sophisticated knowledge representation. More recently, applications involving Semantic Web technologies are faced with the same situation. The Semantic Web is an attempt to enable sophisticated data representation for and within the context of World Wide Web content, aiming to enable more automated and autonomous applications to be built that take advantage of data on the Web. As such, the Semantic Web represents a vision for the next generation of Web applications and Web usage. This dissertation focuses on the representation of (Semantic Web) data as directed, labeled graphs. A method is introduced for querying these representations by expressing path patterns, enabling software programs to be "glued" to complex representations. The query mechanism is then extended to implement reasoning (i.e., logical inference) for this data, and to hide the reasoning process from application programs. A reasoner is presented for data based on an extended version of the RDF(S) data model. The outcome is a synthesis of two views of (Semantic Web) data, namely the view of the data as a logic formalism, and a view of the data as semi-structured graphs. An evaluation of the query mechanism is presented, contrasted against other approaches to querying RDF(S) data. Examples of various software applications making use of the Semantic Web, the path query mechanism, and the reasoner are also presented.

Ohjelmistosovellusten kehittämisessä keskeisessä asemassa ovat erilaiset tiedon esitysmuodot sekä esitykset siitä maailmasta, jossa ohjelmistojärjestemä toimii. Usein, vaikka itse ohjelmisto on määritelty kokoelmana proseduureja ja sillä on proseduraalinen semantiikka, sen käsittelemällä tiedolla on deklaratiivinen semantiikka; näiden kahden yhdistäminessä käytetään monasti varsin satunnaisia menetelmiä. Monimutkaisen tiedon esittämisen ongelmat ovat erityisen vaikeita edistyneitä tietämyksen esittämisen menetelmiä käyttävissä tekoälysovelluksissa. Viime aikoina Semanttisen Webin tekniikoita käyttävät sovellukset ovat samojen haasteiden edessä. Semanttinen web on yritys liittää kehittynyttä tiedon esitystä nettisisältöön tai sen yhteyteen, päämääränä enenevässä määrin automaattisten tai itsenäisesti toimivien, nettisisältöä hyödyntävien sovellusten kehittäminen. Tästä näkökulmasta Semanttinen Web edustaa visiota netin seuraavan sukupolven sovelluksista sekä käytöstä. Tässä väitöskirjassa keskitytään (Semanttisessa webissä olevan) tiedon esittämiseen suunnattuna verkkona jonka kaaret on nimetty. Väitöskirja esittelee menetelmän, jolla näitä esitysmuotoja voidaan tarkastella ilmaisemalla tietoon kohdistuvat kyselyt polkuina; tätä tekniikkaa voidaan sitten käyttää proseduraalisten ohjelmien "liimaamiseen" monimutkaisiin tiedon esitysmuotoihin. Kyselymekanismia laajennetaan toteuttamalla looginen päättelymekanismi em. tiedolle; kyseinen päättely voidaan sitten piilottaa sovellusohjelmalta. Väitöskirjassa esitettävää päättelymekanismia käytetään laajennetun RDF(S)-tietomallin kanssa. Tuloksena on synteesi kahdesta eri tavasta tarkastella Semanttisen webin dataa (joko loogisena formalismina tai puolirakenteisena tietona). Kyselymenetelmää arvoidaan suhteessa muihin tapoihin kysellä RDF(S)-dataa. Lopuksi esitellään esimerkkejä sovellusohjelmista, jotka käyttävät Semanttista webiä, polkukyselyjä sekä päättelyä.
Description
Keywords
Semantic Web, knowledge representation, programming, Semanttinen web, tietämyksen esittäminen, ohjelmointi
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010667