Development of the Slot Management of Finnair Oyj

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
Series
Abstract
Alati kasvavan lentoliikenteen vuoksi ilmatilan käyttöä täytyy rajoittaa. Euroopan ilmatilan rajoittamisesta slot-sanomien avulla vastaa EUROCONTROL lähettämällä rajoitussanomia lentoliikenneoperaattoreille. Näitä rajoitussanomia kutsutaan slot-sanomiksi ja niillä asetetaan aikaikkunat lentojen lähdöille ja saapumisille. Slot-sanomien käsittely on prosessi jossa aikaikkunoita määrätään, muutetaan tai peruutetaan käytettävissä olevien lentoreittien mukaisesti. Tämän työn tarkoituksena on ollut kehittää Finnair Oyj:n slot-käsittelyä. Työssä keskitytään erityisesti lähtöaikojen rajoituksiin. Kehittämällä slot-käsittelyä on tähdätty lentojen viivästymisten vähentämiseen ja nykyisen slot-käsittelyn vaatiman manuaalisen työn vähentämiseen. Tätä kautta slot-käsittelyn kehittämisellä pyritään myös vähentämään käsittelyn aiheuttamia kokonaiskustannuksia Finnair Oyj:lle. Kehitystyössä on selvitetty muodolliset säännöt slot-sanomaliikenteessä ja nykyiset Finnair Oyj:n sisäiset käsittelyproseduurit. Tämän lisäksi on suunniteltu ja osittain myös toteutettu uusi järjestelmä slot-sanomien käsittelemiseen. On suunniteltu osajärjestelmät, joissa hyödynnetään GSM-tekstiviestejä sekä Finnairin yritysverkkoa Slot-sanomien välittämisen tehostamiseksi. Järjestelmät on suunniteltu oliosuuntautuneita menetelmiä käyttäen ja toteutettu pääosin Java- ohjelmointikielellä. Myös C++:aa on käytetty. Tärkeänä tavoitteena on ollut päästä uusissa järjestelmissä mahdollisimman suureen uudelleenkäytettävyyteen sekä ylläpidettävyyteen. Työssä ilmeni myös muutamia jatkokehityskohteita. Näistä tärkein on luonnollisesti saattaa tässä työssä suunnitteluasteelle viedyt järjestelmät toteutustasolle asti. Lisäksi lentokoneiden sekä maapalveluiden välisen tietoliikenneyhteyden hyödyntäminen slot-käsittelyn tehostamisessa jää tulevaisuuden tutkimuskohteeksi.
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Pohjola, Aarre
Keywords
EUROCONTROL, CFMU, ATFM, Java, object-oriented, Finnair, olio-ohjelmointi
Other note
Citation