Designing business with impact: how early stage social ventures balance impact and profitability? A case study of an impact accelerator program

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
International Design Business Management
Language
en
Pages
128
Series
Abstract
How can organizations create profitable business around meaningful societal impacts? Through a grounded theory approach, this study follows three early stage social ventures attending an impact accelerator program in Finland to examine how these hybrid organizations approach creating impacts and profits simultaneously. A review of existing literature highlights how social enterprises strive towards more sustainable value creation through the hybrid business model, while aiming to measure the organizations’ impacts. This study finds that social ventures integrate an impact model and a business model into a cohesive hybrid organization through a digital product innovation strategy. With this strategy the ventures aim to solve both customer and beneficiary jobs to be done within a social problem space through digital product features. When customers and beneficiaries use the digital product features, social outcomes and impacts are intended to be created, forming the impact model of the ventures. In parallel, ventures conduct organizational experiments within their target markets to discover a profitable business model. Moreover, this thesis discovers how ventures link impact measurement and product development activities together, finding synergies between the efforts to balance impact and profitability. In addition, the ventures utilize their social mission, the impact model and the proof of outcomes and impacts to engage stakeholders into the hybrid business model and to achieve resource efficiencies. Therefore, this thesis highlights how a higher purpose beyond profits, based on the mission and impact model of the organization, can help the venture craft a motivating and meaningful value proposition to motivate and engage stakeholders. Finally, by studying the context of an impact accelerator program, this study also showcases mechanisms by which an accelerator program adds value to the venture development, and in turn, facilitates the hybrid organizational pursuit of balancing impact and profitable operations.

Miten organisaatiot voivat luoda kannattavaa liiketoimintaa yhteiskunnallisten vaikutusten ympärille? Tässä tutkimuksessa seurataan ankkuroidun teorian mukaisella lähestymisellä kolmea aikaisen vaiheen yhteiskunnallista yritystä, jotka osallistuvat vaikuttavuuskiihdyttämöön Suomessa, ja tarkastellaan miten yritykset lähestyivät vaikuttavuuden ja voiton luomista samanaikaisesti. Katsaus olemassaolevaan kirjallisuuteen nostaa esille miten yhteiskunnalliset yritykset yleisesti ottaen pyrkivät kestävämpään arvontuotantoon hybridiliiketoimintamallin kautta sekä mittaamaan organisaationsa vaikuttavuutta. Tutkimuksessa löydettiin, että yhteiskunnalliset yritykset integroivat vaikuttavuusmallin ja liiketoimintamallin yhtenäiseksi hybridiorganisaatioksi digitaalisen tuoteinnovaatiostrategian kautta. Tässä strategiassa asiakkaiden ja hyötyjien hoidettavia tehtäviä sosiaalisella ongelmakentällä pyritään ratkomaan digitaalisten tuoteominaisuuksien avulla. Kun asiakkaat ja hyötyjät käyttävät yritysten kehittämiä digitaalisia tuotteita, sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia on tarkoitus syntyä tuotteen käytön myötä, minkä ympärille yritysten vaikuttavuusmalleja pyritään muotoilemaan. Samalla yritykset toteuttavat organisatorisia kokeiluja kohdemarkkinassaan kannattavan liiketoimintamallin löytämiseksi. Lisäksi tässä tutkielmassa havaittiin, kuinka yritykset linkittävät vaikuttavuuden mittaamisen tuotekehitystoimintojen kanssa ja pyrkivät löytämään synergioita toimintojen väliltä vaikuttavuuden ja kannattavuuden tasapainottamiseksi. Yritykset myös hyödynsivät sosiaalista missiotaan, vaikuttavuusmalliaan ja sen todennettuja tuloksia sidosryhmien sitouttamiseen sekä resurssitehokkuuden saavuttamiseen liiketoiminnassaan. Pohjautuen näihin havaintoihin, tässä tutkimuksessa havainnollistetaan miten korkeampi tarkoitusperä, joka rakentuu yrityksen vaikuttavuusmallin ja mission ympärille, voi auttaa organisaatiota luomaan motivoivan ja merkityksellisen arvolupauksen sidosryhmien sitouttamiseen. Tässä tutkimuksessa lisäksi kuvataan mekanismeja,joilla kiihdyttämöohjelma tuottaa lisäarvoa osallistuville yrityksille ja auttaa yrityksiä pyrkimyksissään tasapainottaa vaikuttava ja kannattava liiketoiminta.
Description
Thesis advisor
Eloranta, Ville
Keywords
hybrid organization, social enterprise, digital product innovation, venture acceleration, impact, profitability, business model, impact model
Other note
Citation