Suomen konepaja- ja metalliteollisuuden tulevaisuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-12-13
Department
Major/Subject
Soveltava materiaalitiede
Mcode
MT3001
Degree programme
Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma
Language
fi
Pages
78+4
Series
Abstract
Suomessa konepaja- ja metalliteollisuus on muutoksen kourissa. Tulevaisuuden takaamiseksi yrityksille on tarjolla erilaisia ratkaisuja. Tässä diplomityössä katsastetaan erilaisia suuntia, joilla liikeyrityksen tulosta voidaan parantaa. Vaihtoehtona on esimerkiksi tuotannon automatisointi ja robotiikka. Parhaimpia tuloksia automatisoinnilla saadaan toteuttamalla kokonaisia tehdaslinjoja kuin yksittäiseen laitteeseen investoimalla. Teknologia kehittyy kokoajan, josta 3D-tulostus hyvä esimerkki uudistuvasta tekniikasta. Se mahdollistaa monimutkaistenkin osien valmistuksen yhtenä kappaleena. Lisäksi materiaalihukka on pienempää verrattaessa perinteisiin valmistusmenetelmiin. Digitalisaatio taas on yksi puhutuimpia tiedonsiirron uudistuksia maailmanlaajuisesti. Koneisiin asennettujen antureiden avulla on helppo seurata prosessin toimintaa, vaikka toiselta puolelta maapalloa. Tärkeintä on määrittää mitä dataa tarvitaan ja osata hyödyntää saatua tietoa käytännössä, jotta digitalisaatiosta saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Tuotannon kehittäminen on yksi mahdollinen keino saada yrityksen kannattavuus nousuun. Teknisempi ratkaisu on investoida tuotannonohjausjärjestelmään, jonka avulla muun muassa tuotannon seisokkiajat minimoidaan. Näillä on pitkäaikainen vaikutus toiminnan kehittämiseen ja parempaan tuottavuuteen. Lopputyötä varten toteutetun nettitutkimuskyselyn avulla havaittiin, että miltei kolmannes vastanneista yrityksistä toimii ilman tuotannonparannusjärjestelmää. Verkostoituminen on yksi tapa varmistaa esimerkiksi pienikokoisen liikeyrityksen kilpailukyky. Toisaalta kilpailukyvyn parantaminen voitaisiin saavuttaa myös työehtosopimusta muuttamalla. Veromuutoksilla voitaisiin helpottaa yritysten toimintaa, jolloin esimerkiksi yhä useammalla olisi varaa investointeihin. Suurimmat haasteet muutokseen näyttäisivät olevan yrityskulttuurissamme, meidän tulisi toimia nyt eikä pohtia yhä.

In Finland, engineering and metal industry is undergoing significant changes. In order to ensure their future profitability, enterprises can use a variety of solutions. This thesis investigated diverse directions through which the company profits can be increased. This can be accomplished through, for example, production automation and robotics. Automation brings the best results when complete production lines are automated ra-ther than individual instruments. In addition to automation and robotics, 3D printing is a good example of the latest technologies available for industries. It allows manufacturing complex parts in one piece. Furthermore, material loss decreases in 3D printing compared with the traditional production methods. Digitalization is another most discussed innovations globally. The sensors used in digitalization enable equipment to be easily monitored, even from another side of the globe. The most important in this process is to define what data are needed and to know how to use the obtained information in practice. The development of production is one possible way to increase the profitability of a company. A more technical solution is to invest in the production control system, which allows, among other things, for the production downtime to be minimized. Both of these paths have a long-term impact on the development of the business and improvement of its productivity. The online survey conducted for this thesis found that almost a third of companies operate without a production improvement system. Networking is one way to ensure, for example, the competitiveness of small-sized businesses. Improving competitiveness could also be achieved by changing the collective agreement. Tax changes could facilitate company activities, so that an increasing number of companies could afford investments. The major challenge, however, seems to be in our business culture: we should take action instead of just speculating.
Description
Supervisor
Korhonen, Antti
Thesis advisor
Larkiola, Jari
Keywords
konepaja, metallituote, metalliteollisuus, tuottavuus
Other note
Citation