Varjoisat tilat, pimeät nurkat - Varjo ja pimeys osana sisustusarkkitehtuuria

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
47+5
Series
Abstract
Varjoja ja pimeyttä pidetään usein negatiivisena ja ei toivottuna ilmiönä sisustusarkkitehtuurissa ja arkkitehtuurissa. Suunnittelun kannalta päädytäänkin usein pohtimaan valoratkaisuja varjojen sijaan. Kuitenkin varjo on tilan kolmiulotteisuuden kannalta yksi tärkeimmistä elementeistä, mutta se usein jää huomaamatta. Miksi? Millaiseksi varjo mielletään yhteiskunnassa ja millaiset vaikutukset sillä on suunnittelussa ja ympäröivässä kulttuurissa? Väitän että varjo jää usein huomiotta länsimaalaisessa kulttuurissa, jossa keskitytään hyvin vahvasti tehokkaaseen valaisuun. Japanilaisessa kulttuurissa puolestaan kaikkein kauneimmat asiat ovat varjoissa, silmältä näkymättömissä. Opinnäytetyö rakentuu kirjallisuuskatsauksen, sekä rakennusten huomioimisen ympärille. Työssä keskitytään niin valon ja varjon fysikaalisiin puoliin kuin myös varjon taiteellisiin lähtökohtiin. Työn keskiössä on Tadao Andon suunnittelema Chichu-taidemuseo, sekä Louis Kahnin Salk-instituutti. Molemmista rakennuksista voi huomioida varjoisia ja valoisia tiloja, sekä rakennuksen suunnittelija kokee valon, sekä varjon. Lopuksi tutkielmassa pohditaan varjoa taiteellisen näkemyksen kautta sekä miten varjo esitetään taiteessa. Vaikka varjolla ja pimeydellä onkin negatiivinen kaiku, voidaan huomata, että suunnittelussa, sitä voi myös käyttää tehokeinona. Siirtymät valon ja varjon välillä luovat kontrasteja ja luovat voimakkaan tilakokemuksen kävijälle. Taiteessa varjo tuo maalauksiin huomattavaa kolmiulotteisuutta, ja sen avulla voi luoda teoksiin vahvaa dramatiikkaa. Varjo hahmona päädytään kuitenkin esittämään vieraana, jopa pelottavana elementtinä länsimaalaisessa kulttuurissa ja monet sanonnat, sekä idiomit viittaavat varjon ja kuoleman kuuluvan yhteen. Samaan aikaan kuitenkin hämärä ja varjot voivat olla paikkoja tunnelmoinnille ja rauhoittumiselle. Varjoon ja pimeyteen liittyy monia ennakkokäsityksiä ja asenteita, joista isoimpana vaikuttajana toimii kulttuuri, sekä historia, joka on muovannut länsimaalaista arkkitehtuuria enemmän kohti hyvin valaistuja tiloja, kuin varjoja. Tutkielma antaa uudenlaisen näkökulman pimeyden ja varjon tarkasteluun tilasuunnittelussa ja arkkitehtuurissa. Tarkastelemalla tiloja varjon kannalta voi löytää uudenlaisia keinoja suunnittella tiloja, sekä pohtia kuinka paljon valoa sisätiloissa todella tarvitaan?
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
tilasuunnittelu, varjo, valo, arkkitehtuuri, sisustusarkkitehtuuri, kulttuuri, taide, Tadao Ando
Other note
Citation