Sähkön myynnin ennustaminen avoimilla sähkömarkkinoilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
89
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan sähkömarkkinoiden viimeaikaisia muutoksia ja niiden vaikutuksia sähkön myynnin ennustamiseen keskipitkällä aikavälillä sähkön tuottajan näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää uudet ennustamismenetelmät eri tyyppisille sähkötuotteille. Sähkömarkkinoiden avauduttua kilpailulle on asiakkailla mahdollisuus käyttää omia sopimuksiaan markkinahintaa vastaan haluamallaan tavalla ja pyrkiä näin optimoimaan omat sähkön hankinnan kustannuksensa. Perinteinen sähkön kulutuksen ennustaminen ei enää riitä sellaisten sopimusten ennustamiseen, joiden haltijat toimivat markkinoilla aktiivisesti. Sähkön myyntisopimukset voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: loppukulutus-, optiorakenteiset- ja kiintiösopimukset. Loppukulutussopimusten ennusteet lasketaan suoraan käyttöpaikkojen kulutusennusteiden perusteella. Samoin voidaan laskea muun tyyppisten sopimusten ennusteet, mikäli niiden haltijat eivät toimi markkinoilla aktiivisesti, vaan haluavat tarvitsemansa sähkön joustavasti ja helposti yhdellä sopimuksella. Kiintiö- ja optiorakenteisten sopimusten ennustaminen perustuu sopimuksen energiahinnan ja markkinahinnan suhteeseen, koska asiakkaat pyrkivät käyttämään sopimuksiaan optimaalisesti hyväkseen. Optiorakenteisten sopimusten osalta ennusteet lasketaan yksinkertaisimmillaan siten, että sopimusta käytetään täydellä teholla mikäli spot-hinta on yli sopimuksen energiahinnan ja päinvastaisessa tilanteessa taas ei käytetä lainkaan. Kiintiösopimuksia käytetään koko kiintiön voimassaoloajalla kalleimmista laskentajaksoista alkaen, jonka perusteella ennusteet lasketaan. Asiakkaat laativat kiintiön käyttösuunnitelmansa omien ennusteiden perusteella, päivittäen niitä tietyin väliajoin. Työssä käydään läpi myös asiakkaiden toimintatapojen ja riskiasenteiden tuomia ongelmia edellä esitettyihin ennustamismenetelmiin ja esitetään tavat, joilla niiden vaikutuksia pystytään huomioimaan ennustetta laadittaessa. Lopuksi lasketaan esiteltyjen menetelmien pohjalta rakennetun mallin avulla esimerkkilaskelmia, jotka selventävät uuden markkinatilanteen vaikutuksia sähkön myynnin ennustamiseen.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Keywords
deregulated electricity markets, avoimet sähkömarkkinat, forecasting the sales of electricity, sähkön myynnin ennustaminen, time-series, aikasarjat
Other note
Citation