Media Asset Management Approach to Metadata in Television Production

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
131 s. + liitt.
Series
Abstract
Digitaalisten tuotanto- ja tallennusteknologioiden kehitys mahdollistaa mediasisällön aiempaa tarkemman hallinnan. Tutkimuksen aiheena oli arvokkaan mediasisällön hallinnan ja metadatan rooli televisiotuotannossa. Tavoitteena oli luoda arvokasta mediasisältöä kuvaava malli ja etsiä kirjallisuudesta mediasisällön hallinnan tehostamiseen liittyviä suosituksia sekä tutkia mitä vaatimuksia MXF (Material Exchange Format) -tiedostojen käyttö asettaa sisällönhallintajärjestelmille. Luodun mallin tarkoituksena on toimia apuna sisällönhallinnan kehittämisprojektien suunnittelussa. Työn kirjallisuusosassa keskityttiin metadataan ja mediasisällön hallintaan sekä yleisesti että televisiotuotannon yhteydessä. Yleisesti arvokas mediasisältö määriteltiin jossakin mediassa julkaistavaksi sisällöksi, jolla on taloudellista arvoa joko uudelleenkäytön tai myynnin kautta ja jonka käyttöön sen omistajalla on oikeus. Kirjallisuuden perusteella mediasisällön tehokkaan hallintaprosessin eduiksi todettiin sisällön uudelleenkäytön helpottuminen sekä työnkulun ja yhteistyön tehostuminen. Vaikka digitaalinen teknologia onkin tärkeä edellytys mediasisällön tehokkaalle hallinnalle, työnkulun mukauttamista teknologiaa vastaavaksi pidettiin kirjallisuudessa tärkeimpänä asiana. Työn kokeellisessa osassa testattiin ja arvioitiin olemassa olevia MXF-ohjelmistoja. Ohjelmistojen toiminnallisuuskartoituksen lisäksi arviointi toimi lähtökohtana kokeellisen MXF-metadatan keruusovelluksen toteutukselle. Arvioitujen sovellusten toiminnallisuus yksinkertaisten MXF-tiedostojen luomisessa ja purkamisessa sekä metadatan louhinnassa arvioitiin hyväksi. Mahdollisuus liittää metadataa MXF-tiedostoihin kuitenkin puuttui useimmista ohjelmistoista. XML:a on yleisesti ehdotettu MXF-metadatan siirtoformaatiksi. Arvioitaessa kokeellisen MXF-metadatan keruusovelluksen toteutusta todettiin, että XML soveltuu edellä mainittuun tarkoitukseen hyvin.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Westman, Stina
Keywords
content, sisältö, essence, digitaalinen aineistonhallinta, digital asset management, työnkulku, workflow, MXF, MXF, XML, XML
Other note
Citation