Prerequisites for successful software maintenance and a reference model of the maintenance processes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
76
Series
Abstract
Asiakkaille jo toimitettujen ohjelmistojen ylläpito on usein hyvin ongelmallinen liiketoiminnan alue pääasiassa ohjelmistokehitykseen keskittyneille yrityksille. Ohjelmistojen ylläpito koetaan ongelmalliseksi, koska se luonnostaan poikkeaa monella tapaa ohjelmistokehityksestä. Lisäksi ohjelmistoteollisuudessa ja akateemisen tutkimuksen alueella ei ole olemassa riittävästi käyttökelpoisia viitekehyksiä, prosessimalleja, menettelytapoja ja työkaluja, joilla näitä ylläpidon erityisongelmia voitaisiin ratkoa. Tässä diplomityössä keskitytään ohjelmistoylläpidon prosesseihin liittyviin näkökulmiin sekä teknisiin ongelmiin yhden ohjelmistokehitykseen keskittyneen pienen organisaation näkökulmasta. Tutkimus keskittyy kohdeorganisaation ylläpidon prosessivaatimusten ja ylläpidon nykyisten ongelmien tutkimiseen. Tutkimuksen tutkimusote on konstruktiivinen toimintatutkimus. Ohjelmistoylläpidon erityisluonteeseen keskittyvän kirjallisuuskatsauksen ja olemassa olevien prosessiviitekehysten arvioinnin pohjalta rakennetaan uusi teoriakonstruktio ohjelmistoylläpidon prosesseista. Työn empiirisessä osassa haastattelujen ja yhden työpajan avulla kerätään tietoa organisaation nykyisistä ylläpitoon liittyvistä ongelmista ja arvioidaan ja jatkokehitetään teoriakonstruktiota. Työn tärkeimpänä lopputuloksena on uusi konstruktio ohjelmistojen ylläpidon prosesseista: ylläpidon prosessien referenssimalli. Malli koostuu prosesseista joita tarvitaan ohjelmistoylläpidossa etenkin kohdeorganisaation näkökulmasta. Malli korostaa modulaarisuutta ja prosessien löyhää riippuvuutta toisistaan, jotta malli olisi käyttökelpoinen useissa eri tyyppisissä ja -kokoisissa ylläpitoprojekteissa. Referenssimallin lisäksi työssä esitellään joukko ohjeistuksia ja suosituksia liittyen asioihin, jotka tulisi huomioida ohjelmistokehityksen aikana, jotta tuleva ylläpitovaihe sujuisi mahdollisimman ongelmattomasti.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Kesäniemi, Ari
Keywords
software maintenance, ohjelmistoylläpito, maintenance processes, ylläpitoprosessit, process reference model, prosessireferenssimalli
Other note
Citation