Design of radio channel model for mobile CDMA receiver hardware emulation and FPGA prototyping

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
Tämän työn aiheena on suunnitella ja toteuttaa langattoman tietoliikenteen radiokanavamalli hyödyntäen syntetisoituvaa VHDL kieltä. Syntetisoituva kanavamalli mahdollistaa uuden lähestymistavan tietoliikenteen digitaalisten signaalinkäsittelyalgoritmien kehityksessä. Käyttämällä hyväksi laitteistokiihdytintä ja syntetisoituvaa radiokanavamallia, voi uusien ASIC- ja FPGA-piireille tarkoitettujen algoritmien kehittäminen tulla mahdolliseksi käyttäen suoraan laitteiston kuvauskieltä. Laitteistokiihdytys on suhteellisen uusi alue simuloinnissa ja suunnittelun varmennuksessa. Laitteistokiihdytyksessä laitteiston kuvauskielellä toteutettu digitaalinen suunnittelu syntetisoidaan ja sijoitetaan laitteistokiihdyttimen fyysisille komponenteille. Laitteistokiihdytin yleensä koostuu FPGA piireistä ja logiikkalevyistä, joita ohjataan liityntäohjelmalla. Simulointi käyttäen laitteistokiihdytintä on yli 1000 kertaa nopeampaa kuin vastaava simulointi työasemassa. Resurssien käytön kannalta tehokasta toteutustapaa tutkittiin. Löydettiin tehokkaita tapoja toteuttaa radiokanavamalliin liittyvää digitaalista signaalinkäsittelyä. Äärellisen sanapituuden vaikutuksia toteutetussa radiokanavamallissa arvioitiin vertaamalla vastaavan liuku-luvuilla toteutetun radiokanavamallin simulointituloksia laitteistossa toteutetun radiokanavamallin simulointituloksiin. Laitteistossa toteutetun radiokanavamallin avulla saadut simulointitulokset ovat kohtuullisen lähellä kaupallisten simulointiohjelmien antamia tuloksia.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Moilanen, Pentti
Keywords
VHDL, emulation, mobile, channel model, FPGA, emulointi, langaton, kanavamalli
Other note
Citation