Designmuseon rakennus, Korkeavuorenkatu 23 – Rakennushistoriaselvitys ja ehdotuksia tulevaisuuteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
124
Series
Abstract
Diplomityössä tarkastellaan Designmuseon rakennusta Helsingin Korkeavuorenkadulla. Gustaf Nyströmin suunnittelema koulurakennus tehtiin Pohjoismaiden ensimmäisen yhteiskoulun (Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors) käyttöön vuonna 1895 ja se toimi koulun käytössä vuoteen 1977 asti. Vuonna 1977 valtio lunasti rakennuksen tontteineen ja luovutti sen nykyisen Designmuseon käyttöön. Rakennus on suojeltu asetuksella 480/85 sekä asemakaavassa. Tavoitteena on ollut tehdä kohteesta rakennushistoriaselvitys ja esittää tutkimuksen pohjalta konseptinomainen käyttösuunnitelma. Nykyisin rakennuksessa toimiva Designmuseo on muuttamassa uusiin toimitiloihin ja kysymys rakennuksen tulevaisuuden käytöstä on ajankohtainen. Myös päivitetty rakennushistoriaselvitys on tarpeen, mikäli rakennuksen käyttötarkoitus tulevaisuudessa muuttuu. Tämä työ pyrkii täydentämään kohteesta vuonna 1988 laadittua rakennushistoriaselvitystä. Työssä on pyritty ymmärtämään sekä rakennuksen alkuperäisiä että museovaiheen peruskorjausten suunnitteluperiaatteita ja arkkitehtuuria, selvittämään rakennuksen säilyneisyyttä ja muutoshistoriaa sekä pohtimaan rakennuksen arvoja ja tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. Työn painotus on kohteen rakennushistorian ja arkkitehtuurin säilyneisyyden tutkimisessa. Tutkimus on perustunut kirjallisuuden, arkistolähteiden sekä piirustusten ja valokuvien tutkimukseen. Lisäksi suuri osa tutkimuksesta on tehty dokumentoimalla kohteen nykytilaa paikan päällä. Rakennushistorian tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että kohde on sekä kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti että rakennustaiteellisesti arvokas kokonaisuus. Rakennus on esimerkki 1800-luvun lopun koulurakentamisesta ja kertaustyylisestä arkkitehtuurista Helsingissä sekä osa Johanneksen puiston ympärille rakentunutta kaupunkikuvallisesti arvokasta kokonaisuutta. Lisäksi rakennus on käyttöhistoriansa vuoksi osa suomalaisen taideteollisuuden historiaa. Inventoinnin pohjalta voi todeta, että rakennuksen alkuperäinen arkkitehtuuri on säilynyt hyvin. Rakennus on sellaisenaan käsityötaidonnäyte ja esimerkki kestävästä rakennustavasta, jota ymmärtämällä mahdollistetaan rakennuksen kestävyys myös tulevaisuudessa. Tulevasta käytöstä on tutkittu kolmea vaihtoehtoa, joista tarkemmin on esitelty opetus- ja kulttuuritila. Tavoitteena on ollut säilyttää rakennuksen käytössä kulttuurihistoriallinen jatkuvuus, jota ehdotus kulttuuri- ja sivistyskäytöstä tukee. Työssä on haluttu painottaa sitä, että historiallisesti arvokkaan rakennuksen käytön suunnittelun tulee aina pohjautua tutkimukseen ja rakennuksen arkkitehtuurin arvojen tunnistamiseen. Rakennusta on ennen kaikkea käsiteltävä kokonaisuutena, jonka jokaisen osan suhde kokonaisuuteen on arvokas. Mahdollisten muutosten tulee kunnioittaa alkuperäisen arkkitehtuurin suunnitteluperiaatteita ja huomioida historiallinen kerroksisuus.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Savolainen, Panu
Koivula, Riikka
Keywords
Designmuseo, rakennushistoriaselvitys, rakennusperintö, restaurointi, rakennussuojelu, arvotus, käyttötarkoituksen muutos
Other note
Citation