Hirsitalo rakennussarjana - CE-merkinnän hakuprosessi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
86 s. + liitt. 144
Series
Abstract
Uuden lähestymistavan direktiivien voimaantulo on luonut edellytykset olennaisia vaatimuksia koskevien testimenetelmien yhdenmukaistamiselle Euroopan talousalueella. Rakennustuotedirektiivi on eräs uuden lähestymistavan direktiiveistä ja sen olennaisia vaatimuksia ovat: 1) rakenteiden kantavuus ja jäykkyys; 2) palo-ominaisuudet; 3) hygienia, terveys ja ympäristö; 4) meluntorjunta; 5) turvallisuus; 6) lämmöneristys. Tuote voidaan osoittaa kelpoiseksi harmonisoidun tuotestandardin (hEN) mukaan tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) avulla. ETA:ta haetaan EOTA:n (European Organisation for Technical Approvals) valtuuttamalta hyväksyntälaitokselta. Tämän diplomityön pohjalta haetaan tutkimuskohteelle ETA-hyväksyntää pääosin ETAG 012:n (eurooppalaisen teknisen hyväksynnän suuntaviivat hirsitalopaketeille) mukaan. Kyseisen teknisen eritelmän siirtymäaika on jo päättynyt. Tutkimus tehdään toimintatutkimuksena. Olennaiset vaatimukset koskevat lopullista rakennusta. Tuotteeseen kuuluvista komponenteista määritellään ominaisuuksia sen mukaan minne tuote sijoittuu valmiissa rakennuksessa. Kantavuus kotimaan kohteisiin määritellään Suomen rakennusmääräysten ja hirsiseinälle laadittujen suunnitteluperusteiden mukaan. Kohteet ulkomaille toimitetaan ilmoittamalla materiaalin lujuusluokka ja dimensiot (Guidance Paper L, kohta 3, tapa 1). Sisäpuolelta eristetyn hirsiseinän ilmansulkuna on käytettävä muovia tai vastaavaa materiaalia, kun eristepaksuus ylittää 50 mm. Ohuen hirren (88 mm) kanssa käytetään aina ilmansulkuna muovia tai vastaavaa ellei rakennuspaikan mukaisilla laskelmilla toisin osoiteta. Runkorakenteissa voidaan käyttää ilmansulkupaperia. Kun seinän paksuus on 182 mm, 190 mm, 202 mm tai 205 mm (U < 0,6 W/m2K), lisäeristystä ei välttämättä tarvita. Tällöin muita rakenteita parantamalla kompensoidaan ulkoseinän U-arvoa siten, että kokonaislämmönläpäisevyys ei heikkene. Lamellihirsiseinän painumavaraksi on jätettävä 20 mm/m. Koekohteiden seinät painuivat 3,7 mm/m ensimmäisen kevään jälkeen. Painumavarasuositusta voidaan tulevaisuudessa pienentää, jos pitkäaikaiset tutkimukset osoittavat, ettei merkittävää painumaa tapahdu ensimmäisen vuoden jälkeen. Hirsitalopakettien laadunvarmistamisessa käytetään AC- menettelyä 1. CE- merkin saamiseksi vaaditaan AC- 1 -luokkaan kuuluvilta tuotteilta vielä ilmoitetun laitoksen myöntämä vaatimuksenmukaisuustodistus. CE- merkin käyttöä valvotaan markkinoilla.
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Mauno, Annika
Keywords
CE marking, CE-merkki, ETA, ETA, ETAG (012), ETAG(012), laminated log, hirsitalo, log house, lamellihirsi
Other note
Citation