Resilienssi maiseman kontekstissa - Meritulviin varautuminen Turun Majakkarannassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
118
Series
Abstract
Elinympäristömme muuttuu jatkuvasti ja luo samalla monimuotoisia, kompleksisia ja odottamattomia haasteita myös maisema-arkkitehtuurin alalla. Yksi suurimmista ja merkittävimmistä maailmanlaajuisista kriiseistä on ilmastonmuutos, joka vaikuttaa kielteisesti sekä ihmisiin että luontoon ympäri maailmaa jo nyt. Elinympäristömme säilymisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että rakennetun ympäristön resilienssiä eli sopeutumiskykyä vahvistetaan ilmaston muuttuessa. Tässä diplomityössä tutkitaan resilienssiä maiseman kontekstissa ja kestävän maisemasuunnittelun työkaluna erilaisiin tulevaisuuden muutoksiin vastaamisessa. Taustalla hyödynnetään systeemiajattelun teoriaa, jonka pohjalta maisemaa tutkitaan kompleksisena ja adaptiivisena sosioekologisena systeeminä, joka ilmentää ihmisen ja ympäröivän luonnon välistä vuorovaikutussuhdetta. Työn tavoitteena on tutkia miten maiseman resilienssiä voidaan kehittää ottaen huomioon sekä luonnon monimuotoisuus että maisema- ja virkistysarvot, sekä soveltaa tutkimustuloksia myös käytännön suunnittelun tasolla. Tutkielma koostuu kolmesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta, suunnitteluosuudesta ja sekä johtopäätöksistä. Kirjallisuuskatsaus sisältää teoriaa resilienssi- ja systeemiajattelusta sekä niiden liittymäkohdista maisema-arkkitehtuuriin. Suunnitteluosuus sisältää analyysin Majakkarannan rantavyöhykkeen nykytilasta maiseman resilienssin osatekijöiden näkökulmasta. Analyysin pohjalta alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen kaupunkiluonnon ja ihmisten hyvinvoinnin resilienssiä erityisesti merivesitulvien varalta. Työn keskeisimmät havainnot painottuvat resilienssin ja maiseman yhtymäkohtiin. Vaikka resilienssin kehittäminen osoitetaan välttämättömäksi muuttuvassa maailmassa, liittyy aiheeseen myös monia ristiriitoja eikä vahvaa resilienssiä voida pitää itseisarvona. Myöskään yleispätevää ohjeistusta maiseman resilienssin kehittämiseksi ei ole mahdollista määrittää, sillä sen kehittäminen on aina aika- ja paikkasidonnaista. Diplomityön keskeisinpänä sisältönä on kuitenkin havainnollistaa maiseman resilienssiin vaikuttavia tekijöitä, jotka suunnittelu- ja kehittämistyössä on hyvä ottaa huomioon.

Our living environment is constantly changing and it simultaneously creates diverse, complex and unexpected challenges also in the field of landscape architecture. One of the biggest and most significant global crises of our time is climate change, which already takes a severe toll on people and nature. Building urban resilience should be a high priority if we want to protect our living environment in the face of a changing climate. This diploma thesis investigates the concept of landscape resilience and the principles as a design tool in responding to various future changes. The research is based on systems thinking and in this context landscape is represented as a complex adaptive socio-ecological system, formed by the interactions among people and the surrounding nature. The objective of this work is to investigate means to build landscape resilience and cotemporally take into account natural diversity togerther with landscape and recreation values. In addition, the aim is to utilize the research results in the design process. The thesis consists of three folds: a literature review, a design process and the main conclusions of this thesis. The literature review presents resilience theory and systems thinking principles as well as how they are linked to landscape architecture. The design section consists of an analysis of the current state of the Majakkaranta based on landscape resilience principles. The concept plan is designed based on the analysis. The objective of the design is to build resilience of urban nature and human well-being against sealevel rise and flooding. The essential conclusions of this thesis are related on the intersections of resilience and landscape. Although the development of resilience is shown to be necessary in a changing world, there are also many contradictions related to the topic. Strong resilience cannot be considered an absolute value either. It is also not possible to determine universal guidelines for developing landscape resilience, because its development is always time- and place-related. However, the main content of the diploma thesis is to illustrate the components that should be taken into account when developing landscape resilience.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Larjosto, Vilja
Keywords
resilienssi, rantarakentaminen, merivesitulvat, sosioekologinen systeemi, ekosysteemipalvelut, maisema-arkkitehtuuri
Other note
Citation