Rantareitit ja niiden yhteys vesistöihin Vantaanjoen suulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
31+8
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä perehdytään rantareittien ja vesistön vuoropuheluun Vantaanjoen suulla. Tutkimuksessa pyritään selvittämään rantareittien jatkuvuutta ja niiden yhteyttä vesistöihin. Rantareitin jatkuvuutta tutkitaan tarkastelualueella erilaisten esteiden ja tilallisen jatkuvuuden kautta. Vesistöjen yhteyttä rantareitteihin tarkastellaan fyysisen ja visuaalisen saavutettavuuden kautta. Lähtökohtana on pohtia käyttäjän kokemuksen kautta reitin ja vesistön yhteyttä. Kuinka hyvin vesistöt ovat yhteydessä reittiin? Metodeina tutkimuksessa käytetään olemassa olevan kirjallisuuden ja omien havaintojen analysointia. Aiheeseen liittyvä kirjallisuus on maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkitutkimuksen perusteoksia ja virkistysreitteihin liittyviä tutkimusraportteja ja artikkeleita. Omat havainnot perustuvat maastokäynteihin tarkastelualueella. Maastokäynneillä reitti on kuvattu ja havainnot on kerätty karttoihin. Havaintojen perusteella tehdyt tulkinnat esitetään tässä tutkimuksessa. Työ koostuu teoreettisesta osasta, tarkastelualueen esittelystä, analyysistä ja johtopäätöksistä. Tarkastelualueena tässä työssä ovat rannat Kalasataman Isoisänsillalta pohjoiseen Pikkukoskelle. Alue on mielenkiintoinen sen jatkuvan muutoksen vuoksi. Tarkastelualueelle mahtuu Helsingin historiallinen synnyinsija Vanhankaupunginkoski, mutta myös uusinta urbaania kaupunkia edustava Kalasatamaan rakentuva kokonaisuus. Rantaviivaa on alueella muokattu historian saatossa moneen otteeseen ja rantojen muokkaaminen Kalasataman rakentuessa pohjoiseen jatkuu vielä pitkään. Helsingin tavoitteena on kehittää kaupungin mereisyyttä rantojen käyttöä tehostamalla. Rantaraitti on kaupungin yleiskaavassa esitetty rantoja yhdistävä kevyen liikenteen reitti. Kaupungin tavoitteena on säilyttää rantojen monipuolisuus, mutta tuoda myös uusia toimintoja rannoille. Pohdinta rantareittien laadusta on tärkeää, sillä rantoja rakennetaan nyt ahkerasti. Hyvällä suunnittelulla, laadukkaalla rakentamisella ja huolellisella ylläpidolla rantojen monipuolisuus ja viihtyisyys voidaan säilyttää myös tiivistyvässä kaupungissa.
Description
Supervisor
Meri Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
ranta, virkistysreitit, vesistön saavutettavuus, maisematila
Other note
Citation