Rengaskumijätteen hyödyntämismenetelmät ja hyödyntämisen tulevaisuuslinjaukset

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-03-21
Department
Major/Subject
Ympäristötekniikka
Mcode
IA3003
Degree programme
Ympäristötekniikan DI-ohjelma
Language
fi
Pages
90 + 2
Series
Abstract
Diplomityössä tarkastellaan käytöstä poistettujen renkaiden kierrätyksen ja kierrätettyjen renkaiden hyötykäytön nykytilaa Suomessa ja Euroopassa. Työn tavoitteena oli arvioida nykyisin käytössä olevia rengaskumijätteen hyödyntämismenetelmiä ja löytää uusia jätehierarkian ja kiertotalouden mukaisia hyödyntämismenetelmiä. Käytöstä poistettuja renkaita on Suomessa kierrätetty vuodesta 1996 lähtien ja laskennallinen kokonaisten renkaiden kierrätysprosentti on jo useana vuonna ollut yli 100 %. Vuosina 2010 -2014 lähes 80 % kierrätetyistä renkaista hyödynnettiin materiaalina. Suurimpia yksittäisiä käyttökohteita olivat kaatopaikkarakenteet ja meluvallit. Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusittu jätelaki kieltää rengasrouheen käytön kaatopaikkojen pohjarakenteiden kuivatus- ja salaojituskerroksissa, minkä johdosta kierrätetyille renkaille täytyy löytää uusia hyötykäyttötapoja. Uusina hyödyntämistapoina työssä selvitettiin rengaskumijätteen hajottamista pyrolyysin ja devulkanoinnin avulla, sekä renkaiden granulointia ja rengasrouheiden käyttöä ravinnerikkaiden vesien biosuodatuksessa. Eri hyödyntämistapoja vertailtiin kirjallisuustietojen pohjalta. Hyödyntämisen tulevaisuuslinjausten tarkastelussa syntyi kaksi keskeistä päätulosta. Niistä ensimmäinen oli tieto kierrätettyjen renkaiden kokonaismassasta, jonka Suomessa voidaan arvioida riittävän täyttämään tarkastelussa olleiden pyrolyysi- ja granulointilaitosten raaka-ainetarpeen. Toisena tuloksena löytyi potentiaalisin teollisessa mittakaavassa toimiva hyödyn-tämismenetelmä, nimittäin rengaskumin mekaaninen pienentäminen mahdollisimman pieneen raekokoon eli granulointi. Kumimateriaalin devulkanointia tai pyrolyysiä ei ole saatu mo-nista tutkimuksista huolimatta toimimaan luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Granulointi osoittautui tulevaisuuden potentiaalisimmaksi menetelmäksi taloudellisten seikkojen ja vä-häisten ympäristövaikutusten perusteella. Granulointi täyttää hyvin myös jätehierarkian prioriteettijärjestyksen asettamat vaatimukset, ja siinä syntyville jakeille on selkeät käyttökohteet. Kumigranulaattia voidaan käyttää asfaltin valmistuksessa, tekonurmissa, leikkikenttärakenteissa ja urheilunsuorituspaikoissa. DI-työn tulosten analysointi eri hyödyntämisvaihtoehtojen osalta perustui työssä lasketuista renkaiden hyödyntämismääristä arvioituihin mahdollisuuksiin. Tulosten perusteella käytännössä on saatavilla teollisesti toimivia, taloudellisesti kannattavia ja ympäristöllisesti hyväksyttäviä käytöstä poistettujen renkaiden ja niistä saatavan kumimateriaalin hyödyntämistapoja. Tulevaisuudessa tulisi keskittyä selvästi enemmin rengaskumimateriaalin mekaanisen pienentämisen kehittämiseen niin, että tuotanto on energiatehokkaampaa ja murskaustuotteiden laatu mahdollistaa niiden paremman hyödyntämisen jatkojalostuksessa.

This work investigates the recycling of discarded tyres and the current state of tyre recycling in Finland and Europe. The thesis aims to evaluate the current adoption of the tyre rubber waste recovery methods and to identify new methods based on waste hierarchy and Circular Economy. Since 1996, the discarded whole tires have been recycled in Finland and the calculated tyre recycling rate has been more than 100 %. In 2010 -2014, almost 80 % of recycled tyres were used as materials. Landfill structures and noise barriers were the largest single applications. The new Waste Act that came into force in the beginning of 2016 prohibits the use of crushed tyres in the drainage layers on landfills. This is the primary reason necessitating new commercial applications for recycled tyres. This work analyzes new methods for recycling waste tyres after decomposition by pyrolysis and devulcanization, granulation of tyres, and the utilization crushed tyres in bio-filtration of nutrient-rich waters. Comparison of the differ-ent options for reclamation was based on the literature. Two main results came up, the first being the information on the total mass of recycled tyres in Finland, which can be estimated to be sufficient to fulfill raw material requirements of tyre pyrolysis and tyre granulation plants. Secondly, the study showed that mechanical grinding of tyre rubber to the smallest possible particle size, i.e. granulation, is the most potential industrial scale treatment method. Regardless of many investigations, the de-vulcanization and pyrolysis of tyre rubber have not been entirely successful, i.e. the process has not been reliable nor cost-efficient. Based on economic aspects and environmental impacts, granulation is the most potential future treatment method for tyre waste. Granulation also meets the requirements of the waste hierarchy priority order and offers targeted end uses for fractions originating from the granulation process. Rubber granulates can be applied in asphalt paving mixtures, turfs, playgrounds and sportsgrounds. Analysis of the results of the work of the different reclamation options was based on the estimated potential, calculated from the tyre recovery rates for estimated potential. The pre-sent study showed that industrially workable, economically profitable and environmentally acceptable re-uses are already available for discarded tyres and tyre rubber materials. In the future, the research should focus on the development of less energy-consuming mechanical tyre grinding systems and, at the same time, on promotion of the quality of tyre rubber particles for further conversion.
Description
Supervisor
Sorvari, Jaana
Thesis advisor
Peltonen, Petri
Keywords
käytöstä poistettu rengas, renkaiden kierrätys, rengaskumijäte, hyödyntäminen
Other note
Citation