Enhancing the individual investors’ investment behaviour with gamification

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Tieto- ja palvelujohtaminen
Language
en
Pages
31+7
Series
Abstract
The objective of this thesis is to study the possibilities that gamification offers when the objective is to enhance investment behavior of individual investors. This paper seeks thus answer to following research question: ”How could gamification enhance individual investors investing behaviour?” Moreover, this thesis aims to illustrate the best possible ways how gamification could be utilized in an investment application to enhance the investment behaviour of individual investors. This thesis comes to the conclusion that gamification offers possibilities to enhance the investment behaviour of individual investors by affecting the investors’ behaviour and thus mitigating the errors in behaviour that are harmful for individuals’ investing activities. However, in order to take advantage of gamification properly, the design of gamification has to take into account the three elements of gamification, which is also presented in the thesis in a fictional investing application, that aims illustrate how gamification could concretely enhance the behaviour and how would this happen. First, the paper introduces the background of the thesis by introducing the core consepts of gamification and investment behaviour. Moreover, literature review is conducted on the utilization of gamification in investing applications that are aimed for individual investors’ use. Based on that, an illustration of fictional investing application that takes advantage of gamification, is presented and the advantages of succesfull of design are highlighted. Finally, the results of this paper are explained and discussed.

Tämän työn tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia, joita pelillistäminen tarjoaa, kun tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien investointikäytöstä. Tämä tutkimus etsii siten vastausta seuraavaan tutkimuskysymykseen: "Kuinka pelillistäminen voisi edistää yksityissijoittajien investointikäytöstä?" Tämän lisäksi tutkielma pyrkii havainnollistamaan parhaita mahdollisia tapoja käyttää pelillistämistä sijoitussovelluksessa, jotta yksityissijoittajien sijoituskäytös paranisi. Tutkimus tulee lopputulokseen, että pelillistäminen tarjoaa mahdollisuuksia edistää yksityissijoittajien sijoituskäytöstä muuttamalla yksityissijoittajien käytöstä ja siten vähentämällä virheitä käytöksessä, jotka ovat haitallisia yksilöiden sijoitustoiminnalle. Kuitenkin, jotta pelillistämisestä voidaan hyötyä kunnolla, pelillistämisen suunnittelun on otettava huomioon pelillistämisen kolme elementtiä, jotka ovat myös esitelty tutkielmassa fiktionaalisessa sijoitussovelluksessa, joka pyrkii havainnollistamaan, kuinka pelillistäminen voisi konkreettisesti parantaa käytöstä ja miten se tapahtuisi. Ensinnäkin tutkielma esittelee tutkimuksen taustan esittelemällä keskeiset konseptit pelillistämisestä ja sijoituskäytöksestä. Lisäksi kirjallisuuskatsaus käsittelee pelillistämisen hyödyntämistä sijoitussovelluksissa, jotka ovat tarkoitettuja yksityissijoittajille. Tämän pohjalta havainnollistus kuvitteellisesta sijoitussovelluksesta, joka on suunnattu yksityissijoittajille, esitellään ja hyödyt onnistuneesta suunnittelusta korostuvat. Lopulta tutkielman tulokset esitellään ja niistä keskustellaan.
Description
Thesis advisor
Seppälä, Tomi
Keywords
gamification, investing behavior, individual investors, gamification in investing applications
Other note
Citation