Ruokokaton valmistus, ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet Suomessa.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
14
Series
Abstract
Ruokoa on käytetty katon rakennusmateriaalina tuhansia vuosia. Suomessa ruoko ei kuitenkaan ole ollut suosituimpia katto materiaaleja, vaikka sitäkin on käytetty. Tuohi ja päre katot olivat ruokoa suositumpia materiaaleja. Ruokokatto voisi kuitenkin olla nykyään ekologinen vaihtoehto muille materiaaleille. Tässä tutkielmassa keskitytään järviruo´osta valmistettuihin kattoihin. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää ruokokaton käyttömahdollisuuksia Suomessa ja onko se hyvä ekologinen vaihtoehto kattomateriaaliksi. Läpäiseekö ruokokatto esimerkiksi nykyiset palomääräykset. Toiseksi tutkielman tavoitteena on tutkia ruokokattojen teknisiä ominaisuuksia sekä valmistus- ja käyttökustannuksia. Työssä perehdytään ensin korsikattojen historiaan. Sitten käydään läpi järviruo´on teknisiä ominaisuuksia kattomateriaalina ja miksi se on paras vaihtoehto Suomessa korsikattorakenteeseen. Sen jälkeen käydään läpi ruokokattojen tuotanto materiaalin keräyksestä pystytykseen. Tutkielmassa perehdytään myös ruokokaton ekologisuuteen ja nykyisiin käyttömahdollisuuksiin. Lopuksi esitetään tutkimuksen tärkeimmät päätelmät. Järviruokoa on mahdollista käyttää Suomessa kattorakenteissa. Suurimmat ongelmat nykypäivänä ovat suomen tiukat rakennusmääräykset. Varsinkin paloturvallisuuden osalta täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Ruoko on helposti syttyvää ja on tehtävä muilla rakennusmateriaaleilla ja rakenteilla täyttämään palomääräykset. Suuri ero on esimerkiksi lämmöneristävyyden ja paloturvallisuuden kannalta onko rakenne tuulettuva vai tuulettumaton. Ruo`on etuihin kuuluvat sen ekologisuus, eristävyys ja mahdollisuus lähituotantoon. Järviruoko on nopeasti kasvava kasvi ja sen hiilen ja ravinteiden sitomisominaisuudet ovat hyvät. Sitä kasvaa myös lähes koko Suomessa runsaasti ja on näin ollen helposti saatavilla oleva materiaali.

Reed has been used as a building material for roofs for thousands of years. In Finland, however, reed has not been the most popular roofing material, although it has also been used. Thistle and shingle roofs were the most popular materials for reeds. However, a thatched roof today could be an ecological alternative to other materials. This dissertation focuses on lake reed roofs. The aim of this dissertation is to find out the possibilities of using a thatched roof in Finland and whether it is a good ecological alternative as a roofing material. Does the thatched roof, for example, pass current fire regulations. Secondly, the aim of the dissertation is to study the technical properties of reed roofs as well as the manufacturing and operating costs. The work first introduces the history of thatched roofs. Then we go through the technical properties of lake reed as a roofing material and why it is the best alternative to a corset roof structure in Finland. The production of reed roofs from material collection to erection is then reviewed. The dissertation also examines the ecology of the thatched roof and the current uses. Finally, the main findings of the study are presented. It is possible to use lake reed in roof structures in Finland. The biggest problems today are Finland's strict building regulations. Particular attention must be paid to fire safety in particular. The reed is highly flammable and must be made with other building materials and structures to meet fire regulations. There is a big difference, for example, in terms of thermal insulation and fire safety, whether the structure is ventilated or non-ventilated. The advantages of food include its ecology, isolation and the possibility of local production. Lake reed is a fast-growing plant and has good carbon and nutrient binding properties. It is also growing extensively in almost all of Finland and is therefore an easily available material.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Tervo, Anne
Keywords
ruokokatto, järviruoko, paloturvallisuus, ekologisuus, uusiutuvarakennusmateriaali, kattorakenne
Other note
Citation