From a community of self-employed to a digital ecosystem – capturing value from interactions and the accumulation of intangible assets

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-01-26
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
113 + 16
Series
Abstract
We are living in a pandemic era that is characterized by an unprecedented growth rate in the global money supply, ever-expanding balance sheets of major central banks, easiest financial conditions on record, a surge in external financing, and the highest number of monthly IPOs to date. Simultaneously we are experiencing a rapid adoption of digital technologies enabling remote work as well as witnessing the ubiquity of online labor platforms – all the while suffering from a relatively high unemployment rate. Consequently, the prevailing extraordinary economic circumstances have become ideal for new business formation and self-employment. The aforementioned tailwinds have led to a spike in interest towards the efficient organization of entrepreneurial activity. However, existing structures seem to neglect the value potential hidden in the interactions among the self-employed as well as the intangible assets accumulated as a result of their interplay. Hence, also current entrepreneurial ecosystems are designed on a premise that the dominant positive network externalities exist invariably between two separate sides instead of actors belonging to the same group. This uncharted territory is also apparent in extant literature, which appears to focus largely on multi-sided platforms. Therefore, this thesis attempts to breach the prejudiced orientation by studying the value- creating mechanisms in a community of self-employed. A platform-based view of the community is embraced to place further emphasis on facilitating interactions and orchestrating resources instead of optimizing internal processes and controlling resources. The study is conducted in the context of a community of entrepreneurs and high-skilled freelancers operating in Finland. A design science research methodology is used to formulate potential solutions that the community can adopt to facilitate and capture value from the identified value-creating mechanisms. Findings are based on 2 questionnaires, 4 interviews, 3 workshops as well as several informal discussions and observations. The findings support the notion that significant untapped potential is hidden in the interplay between the self-employed. Interactions and accumulated intangible assets produce several network externalities that can manifest as positive network effects. Complementarity of the various activities was recognized as the dominant value-creating mechanism. Furthermore, examining entrepreneurs and high-skilled freelancers in tandem revealed an interesting new form of entrepreneurship as well as a novel recruiting method for startup founders.

Elämme pandemian vallitsemaa aikaa, jota sävyttää ennennäkemätön rahan määrän kasvu, keskuspankkien jatkuvasti kasvavat taseet, ennätyksellisen löysät rahoitusolosuhteet ja suurin määrä kuukausittaisia listautumisanteja koskaan. Lisäksi etätyötä mahdollistavia digitaalisia teknologioita otetaan vauhdilla käyttöön ja freelancer alustat sen kun yleistyvät – mutta silti kärsimme samalla suhteellisen korkeasta työttömyysasteesta. Näin ollen näistä poikkeuksellisista taloudellisista olosuhteista on tullut ihanteelliset uuden yrityksen perustamiselle ja itsenäiselle ammatinharjoittamiselle. Edellä mainitut myötätuulet ovat johtaneet siihen, että kiinnostus yrittäjyyden tehokkaaseen organisointiin on kasvanut. Olemassa olevat rakenteet vaikuttavat kuitenkin sivuuttavan itsensä työllistävien välisessä vuorovaikutuksessa ja siitä kertyvässä aineettomassa pääomassa piilevän arvopotentiaalin täysin. Siksi myös yrittäjäekosysteemit ovat suunniteltu paljolti sillä oletuksella, että positiiviset verkostovaikutukset esiintyvät poikkeuksetta kahden erilaisen osapuolen välillä. Tämä kartoittamaton alue näkyy myös olemassa olevassa tutkimusaineistossa. Tästä syystä tämä opinnäytetyö pyrkii murtamaan tätä yksipuolista suuntautumista tutkimalla arvonluontimekanismeja itsensä työllistäjien yhteisössä. Yhteisöä tarkastellaan alustamaisena konstruktiona, jotta huomio kohdistuu vuorovaikutuksien fasilitoimiseen ja resurssien organisointiin sisäisten prosessien optimoinnin ja resurssien hallinnan sijaan. Tutkimus toteutettiin Suomessa toimivan yrittäjistä ja freelancereistä koostuvan yhteisön sisällä. Suunnittelutieteen tutkimusmetodologiaa käytettiin muotoilemaan potentiaalisia ratkaisuja, joita yhteisö voisi omaksua fasilitoidakseen ja vangitakseen arvoa tunnistetuista arvonluontimekanismeista. Tulokset perustuvat 2 kyselyyn, 4 haastatteluun, 3 työpajaan sekä useisiin keskusteluihin ja havaintoihin. Tulokset tukevat käsitystä siitä, että itsensä työllistäjien välisessä vuorovaikutuksessa piilee merkittävää hyödyntämätöntä potentiaalia. Vuorovaikutukset ja siitä kertynyt aineeton pääoma tuottavat useita positiivisia verkostovaikutuksia. Eri toimintojen komplementaarisuus tunnistettiin hallitsevaksi arvonluontimekanismiksi. Lisäksi yrittäjien ja korkeasti koulutettujen freelancerien rinnakkainen tarkastelu paljasti mielenkiintoisen uuden yrittäjyyden muodon sekä uudenlaisen rekrytointitavan startup-perustajille.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Laivuori, Tommi
Keywords
self-employed, network externality, intangible asset, digital ecosystem
Other note
Citation