Pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä - käyttöönoton vaikutukset yritykselle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
20
Series
Abstract
Digitalisaatio on viime vuosina muovannut yritysten pelikenttää, ja se on tuonut taloushallinnon järjestelmiin uudenlaisia vaihtoehtoja, joista yhtenä voidaan pitää pilvipalveluita. Pilvipalvelut ovat internetin välityksellä tarjottavia palveluita, ja ne haastavat perinteistä osta ja omista – mallia. Pilvipalveluita voidaan hyödyntää monissa eri taloushallinnon järjestelmissä, kuten esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmissä eli ERP-järjestelmissä. Pilvipalveluiden hyödyntämistä toiminnanohjausjärjestelmissä on erityisen mielekästä tarkastella, sillä toiminnanohjausjärjestelmät ovat usein yrityksille tärkeitä, sekä kalliita järjestelmiä. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia yrityksen näkökulmasta. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, ja lähteinä käytettiin laskentatoimen, rahoituksen, sekä tietotekniikan kirjallisuuslähteitä. Tutkielmassa luotiin vastakkainasettelua pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän, sekä perinteisen kertalisenssimallin välille, ja tutkielmassa vertailtiin näiden kahden mallin eroavaisuuksia toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta. Tutkielmassa tunnistettiin kolme eri pilvipalvelumallia, mutta pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän vaikutuksien tarkastelu keskittyi Software as a Service eli SaaS – malliin sen suurimpien markkinoiden takia. Tutkielmassa tunnistettiin kolme keskeistä vaikutusta pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Ensimmäisenä näistä oli kustannusvaikutukset, kun alkuinvestointi järjestelmiin pienenee, jonka lisäksi muita kustannusvaikutuksia oli kustannusten ajallinen hajautus, sekä niiden parempi ennakoitavuus. Toisena vaikutuksena tutkielmassa tunnistettiin pilvipohjaisen järjestelmän parempi joustavuus ja skaalautuvuus, kun tämän avulla yritys pystyy paremmin vastaamaan sen järjestelmävaatimusten muutoksiin esimerkiksi markkinoiden muuttuessa. Kolmantena tekijänä tunnistettiin vaikutukset riskienhallinnassa, kun yrityksen investointien tuomat riskit pienenevät pienempien it-investointien myötä. Toisaalta, pilvipohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto myös tuo riskejä, kun dataa joudutaan siirtelemään jatkuvasti internetin välityksellä.
Description
Thesis advisor
Kykkänen, Tapani
Keywords
pilvipalvelut, digitaalinen taloushallinto, toiminnanohjausjärjestelmä, ERP, SaaS, Software as a Service
Other note
Citation